MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, PROŠKOVO NÁM.6, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Vychovávání je největší a nejtěžší úkol, který je možno člověku uložit.

Immanuel Kant

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

.j. 8/2017PD1

SVĚT JE KRÁSNÉ MÍSTO

Na období let 2017-2020

 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název : Mateřská škola Brno, Proškovo nám. 6, příspěvková organizace

Sídlo : Proškovo nám. 6/150

614 00 Brno

IČ : 70435782

Identifikátor předškolního zařízení : 600107094

Právní forma : příspěvková organizace

Součástí příspěvkové organizace je školní jídelna – výdejna

Č. účtu : 27-7189220227, bankovní sídlo KB – 0100

Telefon : 545230527, 606763114

e-mail : msproskovo.nam@volny.cz

Kolektiv pracovnic mateřské školy :

Ředitelka školy : Renata Dohnalová

Zástupkyně ředitelky : Ivana Nováková

Učitelky : Ivana Vágnerová, Sylva Kolářová, Nikol Krčová, Hana Hynštová

Školnice : Veronika Hrnčiříková

Provozní pracovnice : Vladimíra Hanáková, Lenka Čápková


3

 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Zřizovatelem MŠ je Statutární město Brno, Městská část Brno – Maloměřice a Obřany.

Od 1.1.2001 je škola v právní subjektivitě.

Mateřská škola je postavena na klidném náměstíčku mezi rodinnými domy v Maloměřicích v blízkosti autobusové a tramvajové zastávky, což umožňuje dobré spojení ze vzdálenějších míst městské části i spojení s centrem Brna.

Součástí školy je menší zahrada, vybavená pískovištěm a dalšími venkovními herními prvky. Budova má přízemí, 1. patro a rozlehlé půdní prostory. V přízemí se nachází třída Mravenečků, výdejna stravy, jídelna, umývárna, šatny všech tříd, kancelář ředitelky, sociální zázemí zaměstnanců a kotelna. V 1. patře jsou umístěny třídy Včeliček a Broučků, relaxační místnost, umývárna, sborovna a kabinet, kuchyňka a sociální zařízení zaměstnanců.

Ve třech třídách je zapsáno 75 dětí ve věku 3 – 6 let. Děti jsou rozděleny ve třídách podle věku : 3-4 leté, 4-5 leté, 5-6 leté.

Naše škola spolupracuje s MŠ Cihelní 1a, se spádovou ZŠ Hamry 12 a s PPP Kohoutova.

V mateřské škole pracuje 6 pedagogických a 3 provozní pracovnice.

4

 1. PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ

VĚCNÉ PODMÍNKY

 • Prostory MŠ vyhovují hygienickým požadavkům pro předškolní vzdělávání dětí

 • Hračky a učební pomůcky jsou umístěny ve všech třídách v souladu s potřebami dětí tak, aby si je mohly samostatně brát

 • Jednotlivé třídy jsou vybaveny množstvím hraček (relaxační místnost je vybavena tělocvičným nářadím a náčiním, které postupně obměňujeme a doplňujeme)

 • V každé třídě jsou zřízeny hrací kouty

 • Škola disponuje menší zahradou vybavenou pískovištěm a dalšími herními prvky, děti při pobytu venku využívají nově vybudované dětské hřiště v lokalitě Cacovický ostrov

 • Celodenní stravu dovážíme z MŠ Cihelní 1a v Brně-Obřanech, v moderně vybavené výdejně ji kuchařka dále připravuje a expeduje do jednotlivých tříd a jídelny

 • Do všech tříd jsou pořízeny hygienické termovárnice, ze kterých si děti samy po celý den nalévají čaj

 • Na výzdobě celé školy se podílejí děti pod vedením učitelek svými výtvarnými pracemi

ŽIVOTOSPRÁVA

 • MŠ nedisponuje vlastní kuchyní, stravu nám dodává kuchyně MŠ Cihelní

 • Dovezená strava se dále připravuje ve výdejně a kuchyňce, děti svačí ve třídách, obědvají v jídelně. Učíme děti dodržovat kulturu stolování. Jsou dodržovány tříhodinové intervaly mezi jídly

 • V každé třídě je zajištěn pitný režim po celý den, v nově pořízených „čajovnách“ má každé dítě svoji sklenici, z termovárnice si samy nalévají čaj

 • K pobytu venku využíváme školní zahrady, dětského hřiště na Cacovickém ostrově a okolí školy. Za příznivého počasí dodržujeme dvouhodinový pobyt venku

 • Respektujeme individuální potřebu spánku, dětem, které nespí, nabízíme klidnější činnosti

 • Dodržujeme pravidelný řád chodu podle Školního a Organizačního řádu MŠ

5

PSYCHOSOCIÁLNÍ PODMÍNKY

 • Snažíme se, aby se děti cítily v naší MŠ spokojeně a bezpečně

 • Nově příchozím rodičům a dětem nabízíme adaptační podmínky podle jejich možností a s přihlédnutím k individuálním potřebám dětí

 • Pedagogové jednají s dětmi citlivě, nenásilně a nezatěžují je neúměrnými požadavky

 • Děti nesmějí být zesměšňovány a mají rovnocenné postavení

 • Volnost a osobní svoboda jsou omezeny společnými pravidly, která pomáhají navozovat jistotu, klid a příznivou spolupráci

 • Uplatňujeme pedagogický styl, který podporuje vstřícnost, komunikativnost, tvořivost, aktivní spoluúčast a spolurozhodování založeném na vlastním výběru. Vzdělávací nabídka respektuje individualitu dítěte

 • Pozitivním hodnocením podporujeme samostatnost a snahu dítěte

 • Všichni zaměstnanci se snaží vytvářet prostředí vzájemné důvěry, pomoci a tolerance

 • Pedagogové sledují vzájemné vztahy mezi dětmi a svým působením je pozitivně ovlivňují

ORGANIZACE

 • Denní řád je dostatečně pružný a umožňuje reagovat na individuální možnosti a potřeby dětí

 • Denně jsou zařazovány pohybové aktivity, v rámci zaměření MŠ využíváme k pohybovým činnostem relaxační místnost vybavenou různými tělovýchovnými pomůckami, které budeme postupně doplňovat

 • Pedagogové se plně věnují dětem ve třídách, vytváří podmínky pro klid, bezpečí a soukromí dětí

 • Spontánní a řízené činnosti jsou vyvážené, děti si mohou vybrat aktivitu, která je zajímá. Nabídka je obohacena o další mimoškolní aktivity, kam mohou rodiče své dítě přihlásit podle jejich schopností a zájmů. Tyto aktivity jsou poskytována za úplatu a vedou je pedagogické pracovnice MŠ mimo svůj pracovní úvazek. Ve spolupráci s plaveckou školou zajišťujeme plavecký výcvik. Pro děti organizujeme po celý rok kulturní akce a výlety.

 • Snažíme se s dětmi pracovat individuálně nebo v malých skupinkách, vytváříme prostor pro spontánní hru, experimentování

 • Veškeré aktivity jsou organizovány tak, aby respektovaly potřeby a zájmy dětí, podněcovaly jejich vlastní aktivitu a respektovaly vlastní tempo

 • V případě potřeby se děti nemusí účastnit společných činností, je dbáno na jejich osobní soukromí

6

ŘÍZENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

 • MŠ je právní subjekt a je řízena ředitelkou školy

 • Jednotliví pracovníci školy mají vymezena svá práva a povinnosti (viz. Pracovní náplně, Organizační řád školy, Povinnosti pedagogických pracovníků)

 • Ředitelka podporuje spoluúčast všech pracovníků na řízení školy

 • ŠVP byl ověřen v praxi, bude podle potřeb nadále upravován a doplňován

 • Pravidelně probíhá vyhodnocování podmínek vzdělávání, které napomáhá ke zkvalitňování evaluační činnosti

 • MŠ spolupracuje s rodiči (na škole je založeno Rodičovské sdružení), hledá nové podněty ke spolupráci

 • MŠ spolupracuje se zřizovatelem a ostatními orgány státní správy a samosprávy

PERSONÁLNÍ A PEDAGOGICKÉ ZAJIŠTĚNÍ

 • Všichni pedagogičtí pracovníci mají předepsanou odbornou kvalifikaci
 • Další vzdělávání je plánováno podle finančních možností
 • Pedagogický kolektiv se snaží pracovat profesionálním způsobem, je zajištěna optimální pedagogická péče

SPOLUÚČAST RODIČŮ

 • Rodiče mají možnost podílet se na dění v mateřské škole, účastnit se akcí pro rodiče s dětmi, oslav a tvořivých dílen
 • Pedagogové se domlouvají s rodiči na společných postupech při výchově a vzdělávání dětí
 • Rodiče pomáhají při přepravě dětí na kulturní akce, výlety, pomáhají při brigádách v MŠ
 • Rodiče jsou pravidelně a dostatečně informováni o dění v MŠ prostřednictvím informačních nástěnek
 • Mateřská škola nabízí rodičům poradenský servis v otázkách výchovy a vzdělávání
 • Rodiče mohou podporovat školu sponzorskými dary

7

 1. ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ

V naší mateřské škole jsou tři třídy, ve kterých jsou děti rozděleny podle věkových skupin :

Třída Včeliček 23 dětí ve věku 3-4 roky

Třída Broučků 26 dětí ve věku 4-5 let

Třída Mravenečků 26 dětí ve věku 5-6 let, popř. děti s odkladem školní docházky

Do mateřské školy jsou přijímány děti podle kritérií, které jsou upřesněny ve Směrnici pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání. Vnitřní směrnice vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základní, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání, tzv. školský zákon v platném znění, z vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání v platném znění, ze zákona 500/2004 Sb., správní řád :

 • Do MŠ se přijímají děti ve věku zpravidla od tří do šesti let (§ 34 odst. 1 školského zákona)
 • Ředitelka MŠ stanoví po dohodě se zřizovatelem termín podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro následující rok a zveřejní je způsobem v místě obvyklým (informace ve Zpravodaji, plakáty na budově školy i na ostatních veřejných budovách)
 • Ředitelka MŠ rozhoduje o přijetí dítěte do MŠ a stanoví zkušební pobyt, jehož délka na MŠ Brno, Proškovo nám. 6, nepřekročí 3 měsíce (§34 odst. 3 školského zákona)
 • O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhoduje ředitelka MŠ na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení
 • K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením školní docházky
 • Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku
 • Do mateřské školy se přijímají pouze děti, které se podrobily stanoveným pravidelným očkováním

Kompetence, ke kterým budeme směřovat si budou děti osvojovat především formou hry (spontánní i řízené), manipulačními činnostmi, experimentováním, pozorováním, napodobováním, rozhovory, vyprávěním, praktickými činnostmi. Chování a jednání všech bude řízeno vybranými pravidly, na jejich dodržování budeme všichni společně dohlížet. Obsah vzdělávání je uspořádán do osmi integrovaných bloků. Učitelky na třídách zpracovávají TVP podle podmínek v jednotlivých třídách. Při sestavování jednotlivých tematických částí budou učitelky pracovat s pěti vzdělávacími oblastmi (biologická, psychologická, interpersonální, sociálně-kulturní, environmentální) RVP a mít na paměti : MOTIVACI (vzbuzení zájmu), OBJEVNOST (klást otázky tak, aby na odpověď přišly děti samy), KOMUNIKATIVNOST, AKTIVITA A TVOŘIVOST, KONKRÉTNÍ ČINNOSTI (názornost, praktické a konkrétní zkušenosti), CELOST (zapojení všech smyslů).

8

 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Mateřská škola realizuje předškolní vzdělávání prostřednictvím ŠVP, který vychází z podmínek MŠ. Tyto podmínky nás směřují k výchově dítěte způsobilého získávat základní informace a praktické zkušenosti důležité pro další život. Chceme, aby se děti v naší MŠ cítily dobře a bezpečně, aby se naučily vnímat a respektovat ostatní kamarády.

Naší snahou je poskytnout dětem příjemné, podnětné prostředí, které je bude inspirovat ke hrám a poznávání, experimentování a získávání praktických zkušeností. Základním materiálem, ze kterého jsme čerpali při vytváření ŠVP je Rámcově vzdělávací program pro předškolní vzdělávání.

Vzhledem k tomu, že v naší mateřské škole pracují kvalifikované učitelky, které jsou schopny rozšířit nabídku o další zájmové činnosti, můžeme podpořit talent a zájem dětí v hudebně-pohybovém kroužku, sportovním kroužku, ve výtvarném kroužku, při seznamování s angličtinou. Naše děti se mohou účastnit plaveckého kurzu. Spolu s rodiči mohou využít nabídky edukativně stimulačních skupin, které jsou určeny pro děti předškolního věku.

9

 1. VZDĚLÁVACÍ OBSAH

ŠVP – aktualizace (šk.rok 2017/ 2020)

Vzdělávací obsah je uspořádán do pěti vzdělávacích oblastí :

 1. Biologická

 2. Psychologická

 3. Interpersonální

 4. Sociálně – kulturní

 5. Environmentální

Kompetence, ke kterým směřujeme :

 1. K učení

 2. K řešení problémů

 3. Komunikativní

 4. Sociální a personální

 5. Činnostní a občanské

Vzdělávací nabídka je obsažena v integrovaných blocích – projektech OD ZÁŘÍ DO ČERVNA, kterou se pedagog snaží u dítěte po celou dobu předškolního vzdělávání vzájemně propojovat v jeden ucelený obsah a v závěru, kdy dítě předškolní vzdělávání ukončuje, dosáhnout optimálního výsledku.

INTEGROVANÉ BLOKY :

ZÁŘÍ V KRÁLOVSTVÍ KAMARÁDŮ

ŘÍJEN, LISTOPADPODZIMNÍ ČAROVÁNÍ

PROSINECNEŽ ZAZVONÍ ZVONEČEK

LEDEN CO NÁM VYPRÁVĚLA SNĚHOVÁ VLOČKA

ÚNORCO SE PŘIHODILO V ZIMNÍM KRÁLOVSTVÍ

BŘEZEN, DUBENŤUKY, ŤUKY, ŤUK, JARO VOLÁ Z POLÍ, LUK

KVĚTENJEN SI DĚTI VŠIMNĚTE, CO JE KRÁSY NA SVĚTĚ

ČERVENZA SEDMERO HORAMI, ZA SEDMERO ŘEKAMI

10

Integrovaný blok – KRÁLOVSTVÍ KAMARÁDŮ

Charakteristika :

Cílem je usnadnit dítěti adaptační období vstupu do MŠ, najít nejvhodnější způsob vzájemného seznamování a uvědomování si, že není na světě samo, osvojit si základní pravidla soužití ve skupině, poznávat pravidla společenských rolí, překonávat překážky, získávat elementární poznatky o okolním světě, navozovat pocit bezpečí a poznat nebezpečí.

KOMPETENCE :

 1. K učení – získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení

 2. K řešení problémů – všímá si dění a problémů v bezprostředním okolí, přirozenou motivací je odezva na aktivní zájem

 3. Komunikativní – dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky

 4. Sociální a personální – napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí

 5. Činnostní a občanské – má základní představu o tom, co je v souladu se základními lidskými hodnotami a normami i co je s nimi v rozporu a snaží se podle toho chovat

DÍLČÍ CÍLE :

 • Rozvoj pohybových schopností

 • Zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky

 • Rozvoj komunikativních dovedností

 • Rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, rozvoj paměti a pozornosti

 • Seznamování se s pravidly chování ve vztahu k druhému

OČEKÁVANÉ KONKRETIZOVANÉ VÝSTUPY :

 • Zvládne základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci

 • Ovládá koordinaci ruky a oka, zvládá jemnou motoriku (kreslí, maluje, stříhá, modeluje)

 • Pojmenuje většinu toho, čím je obklopeno

 • Záměrně pozoruje běžné objekty a předměty, určuje a pojmenuje jejich vlastnosti

 • Orientuje se v prostoru i v rovině

 • Porozumí běžným neverbálním projevům citových prožitků a nálad druhých

 • Chová se zdvořile, přistupuje k druhým bez předsudků, s úctou, váží si jejich práce a úsilí

 • Orientuje se běžně ve známém prostředí

 • Zvládá běžné činnosti a požadavky na dítě kladené i jednoduché praktické situace, které se doma i v MŠ opakují

 • Chová se přiměřeně a bezpečně doma i na veřejnosti

11

Integrovaný blok – PODZIMNÍ ČAROVÁNÍ

Charakteristika :

Pomáhá dítěti pochopit a pojmenovat změny v přírodě, získávat praktické zkušenosti vedoucí k ochraně přírody, vytvářet si pozitivní vztah k přírodě, péči o své okolí. Seznamuje s lidovými pranostikami. Snaží se probudit v dítěti schopnost vnímat škodlivé jevy, které mají vliv na životní prostředí i zdraví dětí a učí se je chránit. Vytváří povědomí o vlastní sounáležitosti s živou i neživou přírodou.

KOMPETENCE :

 1. K učení – odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých

 2. K řešení problémů – problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti, postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, experimentuje, spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací, hledá různé možnosti a varianty (má vlastní, originální nápady), využívá přitom dosavadních zkušeností, fantazii a představivost

 3. Komunikativní – domlouvá se gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu i funkci

 4. Sociální a personální – chápe, že nespravedlnost, ubližování, ponižování, lhostejnost, agresivita a násilí se nevyplácí a že vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou, dokáže se bránit projevům násilí jiného dítěte, ponižování a ubližování

 5. Činností a občanské – zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje, je otevřené aktuálnímu dění

DÍLČÍ CÍLE :

 • Rozvoj a užívání všech smyslů

 • Osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě

 • Rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění)

 • Rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování

 • Posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem

 • Rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních

 • Rozvoj základních kulturně-společenských postojů, návyků a dovedností dítěte

 • Rozvoj schopnosti projevovat se autenticky, chovat se autonomně, prosociálně a aktivně se přizpůsobovat společenskému prostředí a zvládat jeho změny

 • Vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách

 • Vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním a technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách

12

OČEKÁVANÉ KONKRETIZOVANÉ VÝSTUPY :

 • Vnímá a rozlišuje pomocí všech smyslů, rozlišuje vůně, chutě, vnímá hmatem

 • Zvládne sebeobsluhu, uplatňuje základní kulturně hygienické návyky

 • Zachází s běžnými předměty denní potřeby

 • Porozumí slyšenému (zachytí hlavní myšlenku příběhu, sleduje děj a zopakuje jej ve správných větách)

 • Naučí se zpaměti krátké texty (říkanky, písničky, zvládne jednoduchou dramatickou úlohu)

 • Sleduje a vypráví příběh, pohádku

 • Pozná některá písmena a číslice, popř. krátká slova

 • Pozná napsané své jméno

 • Projevuje zájem o knihy, soustředěně poslouchá četbu, hudbu, sleduje divadlo, film

 • – spolupracuje s ostatními

 • Porozumí běžným projevům vyjádření emocí a nálad

 • Vnímá, co si druhý přeje či potřebuje, vychází mu vstříc (chová se citlivě a ohleduplně k slabšímu či postiženému dítěti, má ohled na druhého a soucítí s ním, nabízí mu pomoc)

 • Porozumí běžným neverbálním projevům citových prožitků a nálad druhých

 • Chová se zdvořile, přistupuje k druhým lidem bez předsudků, s úctou k jejich osobě, váží si jejich práce a úsilí

 • Aktivně zvládá požadavky plynoucí z prostředí školy i jeho běžných proměn (vnímá základní pravidla ve skupině, podílí se na nich a řídí se jimi, podřídí se rozhodnutí skupiny, přizpůsobí se společnému programu, spolupracuje, přijímá autoritu) a spoluvytváří v tomto společenství prostředí pohody

 • Uvědomuje si, že ne všichni lidé respektují pravidla chování, že se mohou chovat neočekávaně, proti pravidlům a tím ohrožovat pohodu i bezpečí druhých

 • Odmítá společensky nežádoucí chování (např. lež, nespravedlnost, ubližování, lhostejnost či agresivitu), chrání se před ním a v rámci svých možností se brání jeho důsledkům

 • Uvědomuje si nebezpečí, se kterým se může ve svém okolí setkat, má povědomí o tom, jak se prakticky chránit (vědět, jak se nebezpečí vyhnout, kam se v případě potřeby obrátit o pomoc)

 • Osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké, pro ně smysluplné a přínosné, zajímavé a jemu pochopitelné pro další učení a životní praxi

 • Má povědomí o širším společenském, věcném, přírodním, kulturním i technickém prostředí i jeho dění v rozsahu praktických zkušeností a dostupných praktických ukázek v okolí dítěte

13

Integrovaný blok – NEŽ ZAZVONÍ ZVONEČEK

Charakteristika :

Cílem je, aby dítě získalo povědomí o tradicích a zvycích v naší zemi, místě, kde bydlím, aby se umělo radovat z výjimečnosti slavnostního dne. Posilování citové vazby k rodině a nejbližším.

KOMPETENCE :

 1. K učení – má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, které dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách, orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije

 2. K řešení problémů – řeší problémy, na které stačí, známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně, náročnější s oporou a pomocí dospělého

 3. Komunikativní – průběžně rozšiřuje slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci

 4. Sociální a personální – ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje, v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla, je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat kompromisy

 5. Činnostní a občanské – spolupodílí se na společných rozhodnutích, přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti, dodržuje dohodnutá pravidla, přizpůsobí se jim

DÍLČÍ CÍLE :

 • Rozvoj a užívání všech smyslů

 • Osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody

 • Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností

 • Rozvoj tvořivosti

 • Rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění i prožívání

 • Seznamování se s pravidly chování ve vztahu k druhému

 • Rozvoj kooperativních dovedností

 • Seznamování se se světem lidí, kultury a umění

 • Vytváření povědomí o mezilidských morálních hodnotách, poznávání pravidel společenského sociokulturního prostředí

14

OČEKÁVANÉ KONKRETIZOVANÉ VÝSTUPY :

 • Přizpůsobí či provede jednoduchý pohyb podle vzorů či pokynů, pohybuje se dynamicky, drží rytmus

 • Drží správně tužku, vede stopu tužky při kresbě, napodobí základní geometrické obrazce a různé tvary

 • Kreslí, maluje, modeluje, stříhá, lepí, vytváří objekty z přírodních i umělých materiálů

 • Pečuje o osobní hygienu, samostatně zvládá pravidelné běžné denní úkony

 • Zná a dodržuje základní pravidla chování na chodníku a na ulici, ví, jak se vyhnout nebezpečí, brání se projevům násilí

 • Spontánně vypráví zážitky ze sledování pohádek, vyslovuje správně hlásky, mluví zřetelně, gramaticky správně

 • Rozpozná odlišnosti v detailech (vyhledat a doplnit chybějící část – puzzle)

 • Zapamatuje si krátké říkanky, rozpočítadla, jednoduché básničky, písničky a reprodukuje je, přijme jednoduchou dramatickou úlohu

 • Tvořivě využívá přírodní i ostatní materiály při pracovních a výtvarných činnostech, experimentuje s materiály, poznává a využívá výrazové možnosti

 • Napodobuje základní geometrické tvary a znaky (čára, vlnovka, kruh, čtverec….)

 • Rozlišuje roční období (jaro, léto, podzim, zima)

 • Rozpozná geometrické tvary – čtverec, kruh, obdélník, trojúhelník. Rozumí a používá základní pojmy označující velikost/hmotnost

 • Verbalizuje myšlenkové pochody, přemýšlí nahlas, popisuje, jak problém či situaci řešit. Přichází s vlastními nápady, projevuje zájem o nové věci, odliší hru od systematické činnosti

 • Samostatně splní jednoduchý úkol, poradí si v běžné a opakující se situaci, cítí ze své samostatnosti uspokojení, respektuje a přijímá přirozenou autoritu dospělých

 • Reaguje přiměřeně dané situaci, odhaduje na co stačí, uvědomí si, co mu nejde

 • Projevuje se citlivě k živým bytostem, přírodě i věcem, pomáhá druhým

 • Rozlišuje vhodnost oslovování – tykání, vykání

 • Spolupracuje při hrách a aktivitách nejrůznějšího zaměření, využívá neverbální komunikaci (úsměv, gesta, řeč těla)

 • Všímá si, co si druhý přeje či potřebuje, chápe, že každý je jiný

 • Umí se ve styku s ostatními pozdravit, poprosit, poděkovat, rozloučit se

 • Orientuje se v rolích a pravidlech různých společenských skupin (rodina, škola) a umí jim přizpůsobit své chování

 • Pozorně poslouchá a sleduje se zájmem uměleckou produkci, vyjádří své prožitky

 • Zajímá se, co se v okolí děje, všímá si změn, proměny komentuje

15

Integrovaný blok – CO NÁM VYPRÁVĚLA SNĚHOVÁ VLOČKA

Charakteristika :

Zaměřujeme se na pozorování a pojmenování změn a jevů v zimním období. Předškolní děti připravujeme k zápisu do ZŠ.

KOMPETENCE :

 1. K učení – klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje, chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí

 2. K řešení problémů – všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí, přirozenou motivací k řešení problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem

 3. Komunikativní – průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím

 4. Sociální a personální – uvědomuje si práva druhých, učí se je hájit a respektovat, chápe, že všichni lidé mají stejnou hodnotu

 5. Činnostní a občanské – chápe, že zájem o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost a podnikavost jsou přínosem a že naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost a nízká aktivita mají svoje nepříznivé důsledky

DÍLČÍ CÍLE :

 • Uvědomění si vlastního těla

 • Rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky, ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí

 • Rozvoj užívání všech smyslů

 • Rozvoj komunikativních dovedností – verbálních i neverbálních a kultivovaného projevu

 • Posilování přirozených poznávacích citů

 • Rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit

 • Osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem

 • Rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních

 • Vytváření prosociálních postojů

 • Rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám

16

OČEKÁVANÉ KONKRETIZOVANÉ VÝSTUPY :

 • Doprovází pohyb zpěvem

 • Pracuje se stavebnicemi, skládankami (staví z kostek, navléká korálky, skládá mozaiky, zaváže kličku)

 • Samostatně se obléká, svléká, obouvá, zapíná knoflíky, zipy, zaváže tkaničky

 • Pojmenuje viditelné části těla včetně některých dílčích částí

 • Má poznatky o narození, růstu těla a jeho základních proměnách

 • Zná většinu slov a výrazů běžně používaných v prostředí dítěte

 • Rozliší tvary předmětů, základní geometrické tvary, základní barvy, barvy složené a vlastnosti objektů (lesk, hladkost)

 • Pamatuje a vybaví si prožité pocity viděné i slyšené

 • Dokreslí chybějící části na obrázku, sestaví celek z částí, vytvoří jednoduchý model, tvoří dle vlastní představy, navrhne řešení, experimentuje s výtvarnými technikami

 • Pozná napsané své jméno, podepíše se tiskacím písmem

 • Rozlišuje vpravo/vlevo na vlastním těle

 • Porovná a uspořádá předměty dle stanoveného pravidla, pozná, co do skupiny nepatří, třídí předměty minimálně podle jednoho kritéria (barva, tvar, materiál…)

 • Projevuje zájem o poznání číslic a písmen

 • Přijímá drobný neúspěch, umí přijmout sdělení o případných nedostatcích, je schopné se z něho poučit

 • Respektuje dospělého, komunikuje s ním vhodným způsobem

 • Vyhledává partnera pro hru, domlouvá se, rozděluje a mění herní pole, hru rozvíjí

 • K mladšímu, slabšímu či postiženému dítěti se chová citlivě a ohleduplně, porozumí běžným projevům emocí a nálad

 • Chápe podstatu hry a její pravidla, dodržuje je, nepodvádí, umí prohrávat

 • Vnímá odlišnosti mezi dětmi a podle toho přizpůsobuje své přístupy, navazuje s dětmi vztahy

 • Vyjadřuje se zpěvem, hrou na jednoduché nástroje, hudebně-pohybovou činností

 • Rozumí běžným okolnostem a dějům, jevům a situacím

 • Ví, že se stále něco děje, že všechno kolem plyne, vyvíjí se a proměňuje

 • Zná, co je škodlivé a nebezpečné i neovlivnitelné (přírodní katastrofy), vít, že příroda a člověk se vzájemně ovlivňují, že každý může svým chováním působit na životní prostředí

17

Integrovaný blok – CO SE PŘIHODILO V ZIMNÍM KRÁLOVSTVÍ

Charakteristika :

Cílem je osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí a osobní pohody.

KOMPETENCE :

 1. K učení – soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a používá přitom jednoduchých pojmů, znaků, symbolů

 2. K řešení problémů – řeší problémy na základě bezprostřední zkušenosti, postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, experimentuje, spontánně vymýšlí nová řešení, hledá různé možnosti a varianty, využívá dosavadní zkušenosti, fantazii a představivost

 3. Komunikativní – dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady

 4. Sociální a personální – dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná nevhodné chování, vnímá nespravedlnost, agresivitu, ubližování a lhostejnost

 5. Činnostní a občanské – má základní dětskou představu o tom, co je v souladu se základními lidskými hodnotami a co je v rozporu, snaží se podle toho chovat

DÍLČÍ CÍLE :

 • Osvojení si poznatků o těle a zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě

 • Rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky, ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí

 • Uvědomění si vlastního těla

 • Rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních, vytváření pojmů, mluvního projevu

 • Rozvoj tvořivosti

 • Rozvoj schopnosti sebeovládání

 • Vytváření a posilování prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu)

 • Rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních

 • Poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření

 • Seznamování se světem lidí, kultury a umění

 • Vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách

 • Vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, živou i neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí

 • Rozvoj schopností přizpůsobit se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám

18

OČEKÁVANÉ KONKRETIZOVANÉ VÝSTUPY :

 • Pohybuje se koordinovaně a jistě a to i v různém přírodním terénu

 • Zvládá výtvarné činnosti

 • Postará se o své osobní věci, hračky, pomůcky, udržovat pořádek, zvládat jednoduché úklidové práce

 • Zná základní zásady zdravého životního stylu a o faktorech poškozujících zdraví vč. návykových látek

 • Dodržuje pravidla konverzace a společenského kontaktu – řečovou kázeň, dorozumí se verbálně i nonverbálně, sleduje a zachycuje hlavní myšlenku příběhu, vyslechnutý příběh převypráví, předá vzkaz, chápe jednoduché vtipy a hádanky, pozná slova rýmující se, najde slova protikladného významu, rozkládá slova na slabiky, zná, že se lidé dorozumívají různými jazyky a že je možno se je učit

 • Rozlišuje hmatem vlastnosti předmětu, určí tvar, materiál, počet, velikost

 • Zapamatuje si různé zvuky, uplatňuje postřeh a rychlost

 • Využívá tvůrčí a výtvarné techniky k výzdobě prostředí, improvizuje a hledá náhradní řešení

 • Sleduje očima v různých směrech, jmenuje objekty po směru sledování

 • Rozlišuje a používá základní prostorové pojmy, orientuje se v časových údajích

 • Jednoduchý problém vyřeší samostatně nebo ve spolupráci s kamarády, vymýšlí alternativní řešení

 • Snaží se uplatnit své přání, obhájit svůj názor, umí kooperovat, dohodne se s ostatními, požádá o pomoc a radu

 • To co prožívá, umí vyjádřit slovně, výtvarně, pohybově, mimikou

 • Brání se projevům násilí jiného dítěte, rozlišuje společensky nežádoucí chování, pojmenuje povahové vlastnosti, cítí se plnohodnotným členem skupiny

 • Všímá si kulturních památek kolem sebe, zobrazuje objekty reálné i fantazijní různými výtvarnými výrazovými prostředky

 • Chápe základní pravidla chování pro chodce

 • Ctí oslavy narozenin, svátků, slavností

 • Všímá si nepořádku a škod, dbát na pořádek a čistotu, starat se o rostliny, chápe význam třídění odpadu, chrání přírodu

19

Integrovaný blok – ŤUKY, ŤUK, JARO VOLÁ Z POLÍ, LUK

Charakteristika :

Cílem je přiblížit dětem lidové tradice a zvyky masopustu a velikonočních svátků, oslava jara, zrození života ve všech jeho formách.

KOMPETENCE :

 1. K učení – soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a používá přitom jednoduchých pojmů, znaků, symbolů
 2. K řešení problémů –chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, ale že jejich včasné a uvážlivé řešení je naopak výhodou, uvědomuje si, že svou aktivitou a iniciativou může situaci ovlivnit

 3. Komunikativní – v běžných situacích komunikuje bez zábran s dětmi i dospělými

 4. Sociální a personální – napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí

 5. Činnostní a občanské – ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm podílí a že je může ovlivnit

DÍLČÍ CÍLE :

 • Rozvoj fyzické a psychické zdatnosti

 • Rozvoj a užívání všech smyslů

 • Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností

 • Rozvoj komunikativních dovedností a kultivovaného projevu

 • Vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu o učení

 • Rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání

 • Seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému

 • Rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních

 • Rozvoj kooperativních dovedností

 • Rozvoj společenského i estetického vkusu

 • Rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí

 • Seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije a vytváření pozitivního vztahu k němu

 • Vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách

 • Rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám

20

OČEKÁVANÉ KONKRETIZOVANÉ VÝSTUPY :

 • Užívá různé pomůcky k pohybu

 • Drží správně tužku, vede stopu tužky při kresbě, napodobí základní geometrické obrazce a různé tvary
 • Pojmenuje viditelné části těla včetně některých dílčích částí

 • Postará se o své osobní věci, o hračky a pomůcky

 • Dorozumí se verbálně i nonverbálně

 • Zaregistruje změny ve svém okolí

 • Záměrně si pamatuje a vybaví si prožité příjemné i nepříjemné pocity
 • Spolupracuje při hrách a aktivitách nejrůznějšího zaměření, využívá neverbální komunikaci (úsměv, gesta, řeč těla)
 • Obrací se na dospělého o pomoc, radu atd., nabídne pomoc

 • Umí ve styku s dětmi i dospělými pozdravit, poprosit, požádat, poděkovat, rozloučit se, vyslechnout sdělení, střídat se v komunikaci

 • Chápe funkci rodiny a jejich členů

 • Vyjádří a zhodnotí prožitky

 • Orientuje se ve školním prostředí, vyzná se v blízkém okolí

 • Zajímá se, co se v okolí děje, všímá si změn ve svém okolí, proměny komentuje

 • Přizpůsobí své oblečení při změnách počasí

 • Uvědomuje si, že člověk a příroda se navzájem ovlivňují, že každý může svým chováním působit na životní prostředí

21

Integrovaný blok – JEN SI DĚTI VŠIMNĚTE, CO JE KRÁSY NA SVĚTĚ

Charakteristika :

Cílem je zprostředkovat dítěti vědomosti o živé a neživé přírodě, její důležitosti pro náš život. Postupně dojde k vědomí, že na této Zemi nejsme sami, že existují různé národy, kultury, jazyky. Společně objevíme rozmanitá povolání, zjistíme, jak je důležitá pro náš život orientace v čase.

KOMPETENCE :

 1. K učení – dítě klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje

 2. K řešení problémů – dítě při řešení myšlenkových i praktických problémů užívá logických matematických i empirických postupů

 3. Komunikativní – dítě dovede využít komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává

 4. Sociální a personální – dítě se ve skupině dovede prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje

 5. Činnostní a občanské – dítě chápe, že zájem o to, co se kolem něho děje, činorodost, pracovitost a podnikavost jsou přínosem a že naopak lhostejnost, nevšímavost a pohodlnost mají svoje nepříznivé důsledky

DÍLČÍ CÍLE :

 • Vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu

 • Uvědomění si vlastního těla

 • Rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé a jemné motoriky

 • Rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních i produktivních

 • Posilování přirozených poznávacích citů

 • Poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě

 • Ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými

 • Vytváření prosociálních postojů

 • Seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž žije

 • Vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře a umění, rozvoj dovedností umožňujících tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat

 • Osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí a k ochraně dítěte před jeho nebezpečnými vlivy

 • Pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit

22

OČEKÁVANÉ KONKRETIZOVANÉ VÝSTUPY :

 • Postaví se zpříma a udrží správné držení těla po dobu vnější kontroly

 • Upřednostňuje užívání pravé či levé ruky při kreslení či v jiných činnostech, kde se preference ruky uplatňuje

 • Ví, jak se vyhnout nebezpečí

 • Uposlechne pokynu dospělého a řídí se jím

 • Tvořivě využívá přírodní i ostatní materiály při pracovních a výtvarných činnostech, experimentuje s materiály

 • Respektuje dospělého, uposlechne jeho pokynu a řídí se jím, komunikuje s dospělým vhodným způsobem

 • Porozumí běžným projevům emocí a nálad

 • Zachází šetrně s vlastními a cizími pomůckami, hračkami, knížkami, věcmi denní potřeby

 • Reaguje na sociální kontakty druhých dětí otevřeně a zařazuje se mezi ně pomocí sociálně úspěšných strategií

 • Pozorně poslouchá a sleduje se zájmem uměleckou produkci

 • Uvědomuje si, že jak svět přírody, tak i svět lidí je na různých částech naší planety různorodý a pestrý a ne vždy šťastný

 • Ctí oslavy narozenin, svátků, slavností

 • Všímá si nepořádku a škod, dbá o pořádek a čistotu, stará se o rostliny

23

Integrovaný blok – ZA SEDMERO HORAMI, ZA SEDMERO ŘEKAMI

Charakteristika :

Cílem je podporovat dítě v rozvoji intelektu, řeči a jazyka, poznávacích procesů a sebevyjádření.

KOMPETENCE :

 1. K učení – dítě se učí nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje

 2. K řešení problémů – dítě si všímá dění i problémů v bezprostředním okolí

 3. Komunikativní – dítě se domlouvá gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu i funkci

 4. Sociální a personální – dítě se spolupodílí na společných rozhodnutích

 5. Činnostní a občanské – dítě má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení

DÍLČÍ CÍLE :

 • Osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí

 • Vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu

 • Osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální

 • Vytváření základů pro práci s informacemi

 • Rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit

 • Seznamování se s pravidly chování ve vztahu k druhému

 • Rozvoj kooperativních dovedností

 • Rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte, rozvoj schopnosti projevovat se autenticky

 • Vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách

 • Rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách

 • Rozvoj schopností přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám

 • Vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí

24

OČEKÁVANÉ KONKRETIZOVANÉ VÝSTUPY :

 • Udržuje pořádek, zvládá jednoduché úklidové práce

 • Zná a dodržuje základní pravidla chování na chodníku a na ulici

 • Umí kreslit, malovat, modelovat, vytrhávat, stříhat, lepit, vytvářet objekty z přírodních i umělých materiálů

 • Rozpozná geometrické tvary

 • Samostatně splní jednoduché úkoly, poradí si v běžné a opakující se situaci

 • Přiměřeně reaguje ve známých situacích, umí se zklidnit, ovládnout se, potlačí projev agrese

 • Navazuje kontakty s dospělými

 • Aktivně komunikuje s ostatními dětmi

 • Všímá si, co si druhý přeje či potřebuje

 • Chápe podstatu hry a její pravidla, dodržuje pravidla her a jiných činností, hraje spravedlivě, nepodvádí, umí prohrávat

 • Orientuje se v rolích a pravidlech různých společenských skupin

 • Vnímá odlišnosti mezi dětmi a podle toho přizpůsobuje svoje přístupy

 • Spoluvytváří pohodu prostředí

 • Má poznatky z nejrůznějších oblastí života a poznání v rozsahu podle toho, s čím se v praxi setkává, co kolem sebe vidí, co prožívá, co mu bylo zprostředkováno či vysvětleno

 • Zná, co je škodlivé a nebezpečné i neovlivnitelné, co může ohrožovat zdravé životní prostředí

25

7. DÍLČÍ PROGRAMY A PROJEKTY

PODZIMNÍ DÝŇOVÁNÍ – společná akce pro rodiče a děti, při které ve školce dlabeme dýně, vyřezáváme je, zdobíme dalšími přírodninami a aranžujeme je ve školce i na venkovních prostorách.

VÁNOČNÍ DÍLNA A BESÍDKA – společné posezení a vánoční tvoření dětí a rodičů u vánočního stromečku, předvedení nacvičeného vánočního pásma dětmi.

KARNEVAL V MŠ – karnevalový rej organizují všechny třídy společně, děti si užijí dopoledne plné tancování, her a soutěží v maskách.

VYNÁŠENÍ MORANY – loučení se zimou, děti všech tříd společně s učitelkami vynášejí Moranu a hodí ji do řeky. Akce se mohou účastnit i rodiče.

VELIKONOČNÍ JARMARK – ve spolupráci s rodičovským sdružením připravíme velikonoční prodejní výstavu dětských prací, kterou mohou obohatit svými výrobky i rodiče.

PÁLENÍ ČARODĚJNIC – společná akce rodičů a dětí, soutěže, opékání špekáčků, pálení čarodějnice. Program je obohacený vystoupením hudební kapely a možností projížďky na ponících.

SVÁTEK MATEK – připravujeme besídku pro maminky ke svátku.

VÝLET – u příležitosti Dne dětí pořádáme společný výlet.

ZAHRADNÍ SLAVNOST – rozloučení se školáky prostřednictvím zábavného odpoledne pro rodiče a děti, jehož součástí je pasování předškoláků na školáky.

OSTATNÍ PROGRAM MŠ :

SOLNÁ JESKYNĚ

DIVADLA, KONCERTY, VÝSTAVY – každý měsíc organizujeme pro děti kulturní akci (viz. Plán kulturních akcí)

ANGLIČTINA – ORGANIZUJEME VE SPOLUPRÁCI S JAZYKOVOU ŠKOLOU

EDUKATIVNĚ – STIMULAČNÍ SKUPINY – ve spolupráci se speciálním pedagogem

NADSTANDARDNÍ SLUŽBY – jsou poskytovány za úplatu, vedou je učitelky MŠ mimo svůj úvazek. Jedná se o kroužky :

 • Výtvarný

 • Sportovní

 • Hudebně-pohybový

 • Edukativně-stimulační skupiny

26

8. INKLUZE – VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

RVP pro PV je důležitým dokumentem pro práci a přípravu i dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí mimořádně nadanými.

I naše škola je připravena poskytnout těmto dětem individuální péči ve spolupráci se školskými poradenskými zařízeními. Nejčastěji se setkáváme s diagnózou logopedických vad, kterou řešíme ve spolupráci s logopedickou klinikou LOGO s.r.o., popř. doporučíme rodičům návštěvu dalších logopedických zařízení. Pokud rodiče hledají odbornou pomoc v oblasti výchovy a vzdělávání svých dětí, mohou požádat o poradenskou službu v pedagogicko-psychologických poradnách a speciálně-pedagogických centrech. Na tyto jim rádi poskytneme kontakty.

UPLATŇUJEME MEZIOBOROVOU SPOLUPRÁCI :

 • Konzultace s rodiči

 • Spolupráce s PPP a Speciálně pedagogickým centrem

VYUŽÍVÁNÍ PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ :

 • Individuální vzdělávací plán

 • Asistenti pedagoga

 • Kompenzační pomůcky

U dětí mimořádně nadaných postupujeme ve spolupráci s rodiči a PPP podle individuálního plánu s možností náročnějších a specifických činností s doporučením na specializované odborníky.

27

9. EVALUACE – SYSTÉM HODNOCENÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍHO PROCESU

Evaluace je proces neustálého vyhodnocování dat a údajů, které charakterizují kvalitu a efektivnost vzdělávání a jeho výsledků. Získané poznatky poskytují pedagogům zpětnou vazbu o kvalitě práce, kterou poté využívají k optimalizaci a zlepšování vzdělávacího procesu i vzdělávacích podmínek.

PŘEDMĚT EVALUACE :

Podmínky psychosociální – vyváženost spontánních a řízených činností, životospráva

Prostředky : pozorování, kontrolní vstupy, rozhovory s rodiči

Časový plán : průběžně

Kdo : učitelky, ředitelka

Soulad pedagogické práce se ŠVP pro PV – kvalita mezilidských vztahů na všech úrovních

Prostředky : pozorování, kontrolní vstupy, diskuze učitelek, rozhovory s rodiči, vnitřní informační systém, vzájemná komunikace na všech úrovních

Časový plán : průběžně

Kdo : učitelky, ředitelka

Nabídka činností a příležitostí – podpora rozvoje dětí, stejné podmínky pro všechny

Prostředky : nabídka tematických celků

Časový plán : po ukončení tematického celku

Kdo : učitelky

Péče o děti s odkladem školní docházky

Prostředky : portfolio, analýza práce dětí, diagnostika, kontrola plnění doporučení PPP, pozorování, kontrolní vstupy

Časový plán : průběžně, čtvrtletní hodnocení

Kdo : učitelky

Přehled o rozvoji dětí

Prostředky : pozorování, rozhovory s rodiči, portfolia, diagnostika

Časový plán : průběžně, 3x ročně

Kdo : učitelky

28

10. PŘÍLOHY

PRAVIDLA SOUŽITÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE

 • Při příchodu se přivítat, při odchodu se rozloučit s učitelkou

 • Neodcházet ze třídy bez domluvy s učitelkou

 • Neběhat ve třídě mezi stoly

 • Dodržovat hygienu

 • Uklízet po sobě, neničit hru, výrobky a stavbu ostatním dětem

 • Nekřičet, nepoužívat nevhodná slova

 • Neubližovat ostatním, omluvit se za nesprávné chování

 • Používat slova – děkuji, prosím, promiň

 • Umět požádat o pomoc, pomáhat, kde je třeba

 • Nebrat věci ostatním dětem, domluvit střídání hraček, nerušit ostatní děti při hře

 • Dokončit započatou práci

PRAVIDLA SOUŽITÍ PRO DOSPĚLÉ

 • Vzájemný respekt, důvěra, spolehlivost, ochota naslouchat

PRÁVA A POVINNOSTI DĚTÍ

 • Individuálně uspokojovat své tělesné potřeby

 • Vykonávat samostatně činnosti související se sebeobsluhou

 • Postupně se naučit oblékat, vědět, které oblečení je do třídy, ven, domů

 • Sám se obsloužit u jídla

 • Užívat celé prostředí třídy na základě předem domluvených pravidel

 • Rozhodnout se, zda se bude účastnit nabízených činností

 • Vyjádřit svůj názor, naslouchat názorům jiných, hledat řešení

 • Podílet se na vytváření a respektování společných pravidel soužití

PRÁVA A POVINNOSTI RODIČŮ

 • Být seznámen se Školním řádem a respektovat ho

 • Znát a respektovat pravidla soužití, která ve škole platí

 • Podílet se na vytváření společných programů, zapojovat se do života školy

 • Spolupracovat s učitelkou

 • Účastnit se vybraných akcí školy

 • Konzultovat s učitelkou svého dítěte potřebné poznatky, domlouvat se na společných řešeních a postupech jeho individuální výchovy, vyjadřovat své názory, návrhy dalších možností

29