MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, PROŠKOVO NÁM.6, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Vychovávání je největší a nejtěžší úkol, který je možno člověku uložit.

                                                                                     Immanuel Kant

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

č.j. 8/2013PD1

 

SVĚT JE KRÁSNÉ MÍSTO

Na období let 2013-2016

 1. 1.    IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

 

Název :            Mateřská škola Brno, Proškovo nám. 6

Sídlo :              Proškovo nám. 6/150

                        614 00 Brno

IČ :                  70435782

Identifikátor předškolního zařízení : 600107094

Právní forma :             příspěvková organizace

                                   Součástí příspěvkové organizace je školní jídelna – výdejna

Č. účtu :                      27-7189220227, bankovní sídlo KB – 0100

Telefon :                     545230527, 606763114

e-mail :                       msproskovo.nam@volny.cz

 

Kolektiv pracovnic mateřské školy :

Ředitelka MŠ:

Renata Dohnalová

Zástupkyně ředitelky:

Ivana Nováková

Učitelky:

Ivana Vágnerová

Sylva Kolářová

Simona Kolářová

Mgr. Hana Hynštová – momentálně na MD (zástup Kiliánová Kristýna)

Asistentka:

Renata Trnková

Školnice:

Veronika Hrnčiříková

Provozní:

Vladimíra Hanáková

Uklízečka:

Lenka Čápková

 

3

 1. 2.    CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

 

Zřizovatelem MŠ je Statutární město Brno, Městská část Brno – Maloměřice a Obřany.

Od 1.1.2001 je škola v právní subjektivitě.

Mateřská škola je postavena na klidném  náměstíčku mezi rodinnými domy v Maloměřicích v blízkosti autobusové a tramvajové zastávky, což umožňuje dobré spojení ze vzdálenějších míst městské části i spojení s centrem Brna.

Součástí školy je menší zahrada, vybavená pískovištěm a dalšími venkovními herními prvky. Budova má přízemí, 1. patro a rozlehlé půdní prostory. V přízemí se nachází třída Mravenečků, výdejna stravy, jídelna, umývárna, šatny všech tříd, kancelář ředitelky, sociální zázemí zaměstnanců a kotelna. V 1. patře jsou umístěny třídy Včeliček a Broučků, relaxační místnost, umývárna, sborovna a kabinet, kuchyňka a sociální zařízení zaměstnanců.

Ve třech třídách je zapsáno 75 dětí ve věku 3 – 6 let. Děti jsou rozděleny ve třídách podle věku : 3-4 leté, 4-5 leté, 5-6 leté.

Naše škola spolupracuje s MŠ Cihelní 1a, se spádovou ZŠ Hamry 12 a s PPP Kohoutova.

V mateřské škole pracuje 6 pedagogických a 3 provozní pracovnice.

4

 1. 3.    PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ

VĚCNÉ PODMÍNKY

 

–          Prostory MŠ vyhovují hygienickým požadavkům pro předškolní vzdělávání dětí

–          Hračky a učební pomůcky jsou umístěny ve všech třídách v souladu s potřebami dětí tak, aby si je mohly samostatně brát

–          Jednotlivé třídy jsou vybaveny množstvím hraček (relaxační místnost je vybavena tělocvičným nářadím a náčiním, které postupně obměňujeme a doplňujeme)

–          V každé třídě jsou zřízeny hrací kouty

–          Škola disponuje menší zahradou vybavenou pískovištěm a dalšími herními prvky, děti při pobytu venku využívají nově vybudované dětské hřiště v lokalitě Cacovický ostrov

–          Celodenní stravu dovážíme z MŠ Cihelní 1a v Brně-Obřanech, v moderně vybavené výdejně ji kuchařka dále připravuje a expeduje do jednotlivých tříd a jídelny

–          Do všech tříd jsou pořízeny hygienické termovárnice, ze kterých si děti samy po celý den nalévají čaj

–          Na výzdobě celé školy se podílejí děti pod vedením učitelek svými výtvarnými pracemi

 

ŽIVOTOSPRÁVA

 

–          MŠ nedisponuje vlastní kuchyní, stravu nám dodává kuchyně MŠ Cihelní

–          Dovezená strava se dále připravuje ve výdejně a kuchyňce, děti svačí ve třídách, obědvají v jídelně. Učíme děti dodržovat kulturu stolování. Jsou dodržovány  tříhodinové intervaly mezi jídly

–          V každé třídě je zajištěn pitný režim po celý den, v nově pořízených „čajovnách“ má každé dítě svoji sklenici, z termovárnice si samy nalévají čaj

–          K pobytu venku využíváme školní zahrady, dětského hřiště na Cacovickém ostrově a okolí školy. Za příznivého počasí dodržujeme dvouhodinový pobyt venku

–          Respektujeme individuální potřebu spánku, dětem, které nespí, nabízíme klidnější činnosti

–          Dodržujeme pravidelný řád chodu podle Školního a Organizačního řádu MŠ

5

PSYCHOSOCIÁLNÍ PODMÍNKY

 

–          Snažíme se, aby se děti cítily v naší MŠ spokojeně a bezpečně

–          Nově příchozím rodičům a dětem nabízíme adaptační podmínky podle jejich možností a s přihlédnutím k individuálním potřebám dětí

–          Pedagogové jednají s dětmi citlivě, nenásilně a nezatěžují je neúměrnými požadavky

–          Děti nesmějí být zesměšňovány a mají rovnocenné postavení

–          Volnost a osobní svoboda jsou omezeny společnými pravidly, která pomáhají navozovat jistotu, klid a příznivou spolupráci

–          Uplatňujeme pedagogický styl, který podporuje vstřícnost, komunikativnost, tvořivost, aktivní spoluúčast a spolurozhodování založeném na vlastním výběru. Vzdělávací nabídka respektuje individualitu dítěte

–          Pozitivním hodnocením podporujeme samostatnost a snahu dítěte

–          Všichni zaměstnanci se snaží vytvářet prostředí vzájemné důvěry, pomoci a tolerance

–          Pedagogové sledují vzájemné vztahy mezi dětmi a svým působením je pozitivně ovlivňují

ORGANIZACE

 

–          Denní řád je dostatečně pružný a umožňuje reagovat na individuální možnosti a potřeby dětí

–          Denně jsou zařazovány pohybové aktivity, v rámci zaměření MŠ využíváme k pohybovým činnostem relaxační místnost vybavenou různými tělovýchovnými pomůckami, které budeme postupně doplňovat

–          Pedagogové se plně věnují dětem ve třídách, vytváří podmínky pro klid, bezpečí a soukromí dětí

–          Spontánní a řízené činnosti jsou vyvážené, děti si mohou vybrat aktivitu, která je zajímá. Nabídka je obohacena o další mimoškolní aktivity, kam mohou rodiče své dítě přihlásit podle jejich schopností a zájmů. Tyto aktivity jsou poskytována za úplatu a vedou je pedagogické pracovnice MŠ mimo svůj pracovní úvazek. Ve spolupráci s plaveckou školou zajišťujeme plavecký výcvik. Pro děti organizujeme po celý rok kulturní akce a výlety.

–          Snažíme se s dětmi pracovat individuálně nebo v malých skupinkách, vytváříme prostor pro spontánní hru, experimentování

–          Veškeré aktivity jsou organizovány tak, aby respektovaly potřeby a zájmy dětí, podněcovaly jejich vlastní aktivitu a respektovaly vlastní tempo

–          V případě potřeby se děti nemusí účastnit společných činností, je dbáno na jejich osobní soukromí

6

ŘÍZENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

–          MŠ je právní subjekt a je řízena ředitelkou školy

–          Jednotliví pracovníci školy mají vymezena svá práva a povinnosti (viz.  Pracovní náplně, Organizační řád školy, Povinnosti pedagogických pracovníků)

–          Ředitelka podporuje spoluúčast všech pracovníků na řízení školy

–          ŠVP byl ověřen v praxi, bude podle potřeb nadále upravován a doplňován

–          Pravidelně probíhá vyhodnocování podmínek vzdělávání, které napomáhá ke zkvalitňování evaluační činnosti

–          MŠ spolupracuje s rodiči (na škole je založeno Rodičovské sdružení), hledá nové podněty ke spolupráci

–          MŠ spolupracuje se zřizovatelem a ostatními orgány státní správy a samosprávy

 

PERSONÁLNÍ A PEDAGOGICKÉ ZAJIŠTĚNÍ

 

–          Všichni pedagogičtí pracovníci mají předepsanou odbornou kvalifikaci

–          Další vzdělávání je plánováno podle finančních možností

–          Pedagogický kolektiv se snaží pracovat profesionálním způsobem, je zajištěna optimální pedagogická péče

 

SPOLUÚČAST RODIČŮ

 

–          Rodiče mají možnost podílet se na dění v mateřské škole, účastnit se akcí pro rodiče s dětmi, oslav a tvořivých dílen

–          Pedagogové se domlouvají s rodiči na společných postupech při výchově a vzdělávání dětí

–          Rodiče pomáhají při přepravě dětí na kulturní akce, výlety, pomáhají při brigádách v MŠ

–          Rodiče jsou pravidelně a dostatečně informováni o dění v MŠ prostřednictvím informačních nástěnek

–          Mateřská škola nabízí rodičům poradenský servis v otázkách výchovy a vzdělávání

–          Rodiče mohou podporovat školu sponzorskými dary

7

 1. 4.    ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ

 

V naší mateřské škole jsou tři třídy, ve kterých jsou děti rozděleny podle věkových skupin :

Třída Včeliček                        27 dětí ve věku 3-4 roky

Třída Broučků             28 dětí ve věku 4-5 let

Třída Mravenečků      20 dětí ve věku 5-6 let, popř. děti s odkladem školní docházky

Do mateřské školy jsou přijímány děti podle kritérií, které jsou upřesněny ve Směrnici pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání. Vnitřní směrnice vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základní, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání, tzv. školský zákon v platném znění, z vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání v platném znění, ze zákona 500/2004 Sb., správní řád :

–          Do MŠ se přijímají děti ve věku zpravidla od tří do šesti let (§ 34 odst. 1 školského zákona)

–          Ředitelka MŠ stanoví po dohodě se zřizovatelem termín podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro následující rok a zveřejní je způsobem v místě obvyklým (informace ve Zpravodaji, plakáty na budově školy i na ostatních veřejných budovách)

–          Ředitelka MŠ rozhoduje o přijetí dítěte do MŠ a stanoví zkušební pobyt, jehož délka na MŠ Brno, Proškovo nám. 6, nepřekročí 3 měsíce (§34 odst. 3 školského zákona)

–          O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhoduje ředitelka MŠ na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení

–          K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením školní docházky

–          Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku

–          Do mateřské školy se přijímají pouze děti, které se podrobily stanoveným pravidelným očkováním

Kompetence, ke kterým budeme směřovat si budou děti osvojovat především formou hry (spontánní i řízené), manipulačními činnostmi, experimentováním, pozorováním, napodobováním, rozhovory, vyprávěním, praktickými činnostmi. Chování a jednání všech bude řízeno vybranými pravidly, na jejich dodržování budeme všichni společně dohlížet. Obsah vzdělávání je uspořádán do osmi integrovaných bloků. Učitelky na třídách zpracovávají TVP podle podmínek v jednotlivých třídách. Při sestavování jednotlivých tematických částí budou učitelky pracovat s pěti vzdělávacími oblastmi (biologická, psychologická, interpersonální, sociálně-kulturní, environmentální) RVP a mít na paměti : MOTIVACI (vzbuzení zájmu), OBJEVNOST (klást otázky tak, aby na odpověď přišly děti samy), KOMUNIKATIVNOST, AKTIVITA A TVOŘIVOST, KONKRÉTNÍ ČINNOSTI (názornost, praktické a konkrétní zkušenosti), CELOST (zapojení všech smyslů).

 

8

 1. 5.    CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

 

Mateřská škola realizuje předškolní vzdělávání prostřednictvím ŠVP, který vychází z podmínek MŠ.  Tyto podmínky nás směřují k výchově dítěte způsobilého získávat základní informace a praktické zkušenosti důležité pro další život. Chceme, aby se děti v naší MŠ cítily dobře a bezpečně, aby se naučily vnímat a respektovat ostatní kamarády.

Naší snahou je poskytnout dětem příjemné, podnětné prostředí, které je bude inspirovat ke hrám a poznávání, experimentování a získávání praktických zkušeností. Základním materiálem, ze kterého jsme čerpali při vytváření ŠVP je Rámcově vzdělávací program pro předškolní vzdělávání.

Vzhledem k tomu, že v naší mateřské škole pracují kvalifikované učitelky, které jsou schopny rozšířit nabídku o další zájmové činnosti, můžeme podpořit talent a zájem dětí v hudebně-pohybovém kroužku, sportovním kroužku, ve výtvarném kroužku, při seznamování s angličtinou. Naše děti se mohou účastnit plaveckého kurzu. Spolu s rodiči mohou využít nabídky edukativně stimulačních skupin, které jsou určeny pro děti předškolního věku.

 

9

 1. 6.    VZDĚLÁVACÍ OBSAH

 

ŠVP – aktualizace (šk.rok 2012/ 2013)

Vzdělávací obsah je uspořádán do pěti vzdělávacích oblastí :

 1. Biologická
 2. Psychologická
 3. Interpersonální
 4. Sociálně – kulturní
 5. Environmentální

 

Kompetence, ke kterým směřujeme :

1)      K učení

2)      K řešení problémů

3)      Komunikativní

4)      Sociální a personální

5)      Činnostní a občanské

Vzdělávací nabídka je obsažena v integrovaných blocích – projektech OD ZÁŘÍ DO ČERVNA, kterou se pedagog snaží u dítěte po celou dobu předškolního vzdělávání vzájemně propojovat v jeden ucelený obsah a v závěru, kdy dítě předškolní vzdělávání ukončuje, dosáhnout optimálního výsledku.

 

INTEGROVANÉ BLOKY :

ZÁŘÍ V KRÁLOVSTVÍ KAMARÁDŮ

ŘÍJEN, LISTOPADPODZIMNÍ ČAROVÁNÍ

PROSINECNEŽ ZAZVONÍ ZVONEČEK

LEDEN CO NÁM VYPRÁVĚLA SNĚHOVÁ VLOČKA

ÚNORCO SE PŘIHODILO V ZIMNÍM KRÁLOVSTVÍ

BŘEZEN, DUBENŤUKY, ŤUKY, ŤUK, JARO VOLÁ Z POLÍ, LUK

KVĚTENJEN SI DĚTI VŠIMNĚTE, CO JE KRÁSY NA SVĚTĚ

ČERVENZA SEDMERO HORAMI, ZA SEDMERO ŘEKAMI

 

10

Integrovaný blok – KRÁLOVSTVÍ KAMARÁDŮ

Charakteristika :

Cílem je usnadnit dítěti adaptační období vstupu do MŠ, najít nejvhodnější způsob vzájemného seznamování a uvědomování si, že není na světě samo, osvojit si základní pravidla soužití ve skupině, poznávat pravidla společenských rolí, překonávat překážky, získávat elementární poznatky o okolním světě, navozovat pocit bezpečí a poznat nebezpečí.

 

KOMPETENCE :

 1. K učení – získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení
 2. K řešení problémů – všímá si dění a problémů v bezprostředním okolí, přirozenou motivací je odezva na aktivní zájem
 3. Komunikativní – dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky
 4. Sociální a personální – napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí
 5. Činnostní a občanské – má základní představu o tom, co je v souladu se základními lidskými hodnotami a normami i co je s nimi v rozporu a snaží se podle toho chovat

DÍLČÍ CÍLE :

–          Rozvoj pohybových schopností

–          Zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky

–          Rozvoj komunikativních dovedností

–          Rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, rozvoj paměti a pozornosti

–          Seznamování se s pravidly chování ve vztahu k druhému

OČEKÁVANÉ KONKRETIZOVANÉ VÝSTUPY :

–          Zvládne základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci

–          Ovládá koordinaci ruky a oka, zvládá jemnou motoriku (kreslí, maluje, stříhá, modeluje)

–          Pojmenuje většinu toho, čím je obklopeno

–          Záměrně pozoruje běžné objekty a předměty, určuje a pojmenuje jejich vlastnosti

–          Orientuje se v prostoru i v rovině

–          Porozumí běžným neverbálním projevům citových prožitků a nálad druhých

–          Chová se zdvořile, přistupuje k druhým bez předsudků, s úctou, váží si jejich práce a úsilí

–          Orientuje se běžně ve známém prostředí

–          Zvládá běžné činnosti a požadavky na dítě kladené i jednoduché praktické situace, které se doma i v MŠ opakují

–          Chová se přiměřeně a bezpečně doma i na veřejnosti

 

11

Integrovaný blok – PODZIMNÍ ČAROVÁNÍ

Charakteristika :

Pomáhá dítěti pochopit a pojmenovat změny v přírodě, získávat praktické zkušenosti vedoucí k ochraně přírody, vytvářet si pozitivní vztah k přírodě, péči o své okolí. Seznamuje s lidovými pranostikami. Snaží se probudit v dítěti schopnost vnímat škodlivé jevy, které mají vliv na životní prostředí i zdraví dětí a učí se je chránit. Vytváří povědomí o vlastní sounáležitosti s živou i neživou přírodou.

 

KOMPETENCE :

 1. K učení – odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých
 2. K řešení problémů – problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti, postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, experimentuje, spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací, hledá různé možnosti a varianty (má vlastní, originální nápady), využívá přitom dosavadních zkušeností, fantazii a představivost
 3. Komunikativní – domlouvá se gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu i funkci
 4. Sociální a personální – chápe, že nespravedlnost, ubližování, ponižování, lhostejnost, agresivita a násilí se nevyplácí a že vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou, dokáže se bránit projevům násilí jiného dítěte, ponižování a ubližování
 5. Činností a občanské – zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje, je otevřené aktuálnímu dění

DÍLČÍ CÍLE :

–          Rozvoj a užívání všech smyslů

–          Osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě

–          Rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění)

–          Rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování

–          Posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem

–          Rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních

–          Rozvoj základních kulturně-společenských postojů, návyků a dovedností dítěte

–          Rozvoj schopnosti projevovat se autenticky, chovat se autonomně, prosociálně a aktivně se přizpůsobovat společenskému prostředí a zvládat jeho změny

–          Vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách

–          Vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním a technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách

 

 

12

OČEKÁVANÉ KONKRETIZOVANÉ VÝSTUPY :

–          Vnímá a rozlišuje pomocí všech smyslů, rozlišuje vůně, chutě, vnímá hmatem

–          Zvládne sebeobsluhu, uplatňuje základní kulturně hygienické návyky

–          Zachází s běžnými předměty denní potřeby

–          Porozumí slyšenému (zachytí hlavní myšlenku příběhu, sleduje děj a zopakuje jej ve správných větách)

–          Naučí se zpaměti krátké texty (říkanky, písničky, zvládne jednoduchou dramatickou úlohu)

–          Sleduje a vypráví příběh, pohádku

–          Pozná některá písmena a číslice, popř. krátká slova

–          Pozná napsané své jméno

–          Projevuje zájem o knihy, soustředěně poslouchá četbu, hudbu, sleduje divadlo, film

–          – spolupracuje s ostatními

–          Porozumí běžným projevům vyjádření emocí a nálad

–          Vnímá, co si druhý přeje či potřebuje, vychází mu vstříc (chová se citlivě a ohleduplně k slabšímu či postiženému dítěti, má ohled na druhého a soucítí s ním, nabízí mu pomoc)

–          Porozumí běžným neverbálním projevům citových prožitků a nálad druhých

–          Chová se zdvořile, přistupuje k druhým lidem bez předsudků, s úctou k jejich osobě, váží si jejich práce a úsilí

–          Aktivně zvládá požadavky plynoucí z prostředí školy i jeho běžných proměn (vnímá základní pravidla ve skupině, podílí se na nich a řídí se jimi, podřídí se rozhodnutí skupiny, přizpůsobí se společnému programu, spolupracuje, přijímá autoritu) a spoluvytváří v tomto společenství prostředí pohody

–          Uvědomuje si, že ne všichni lidé respektují pravidla chování, že se mohou chovat neočekávaně, proti pravidlům a tím ohrožovat pohodu i bezpečí druhých

–          Odmítá společensky nežádoucí chování (např. lež, nespravedlnost, ubližování, lhostejnost či agresivitu), chrání se před ním a v rámci svých možností se brání jeho důsledkům

–          Uvědomuje si nebezpečí, se kterým se může ve svém okolí setkat, má povědomí o tom, jak se prakticky chránit (vědět, jak se nebezpečí vyhnout, kam se v případě potřeby obrátit o pomoc)

–          Osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké, pro ně smysluplné a přínosné, zajímavé a jemu pochopitelné pro další učení a životní praxi

–          Má povědomí o širším společenském, věcném, přírodním, kulturním i technickém prostředí i jeho dění v rozsahu praktických zkušeností a dostupných praktických ukázek v okolí dítěte

 

13

Integrovaný blok – NEŽ ZAZVONÍ ZVONEČEK

Charakteristika :

Cílem je, aby dítě získalo povědomí o tradicích a zvycích v naší zemi, místě, kde bydlím, aby se umělo radovat z výjimečnosti slavnostního dne. Posilování citové vazby k rodině a nejbližším.

 

KOMPETENCE :

 1. K učení – má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, které dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách, orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije
 2. K řešení problémů – řeší problémy, na které stačí, známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně, náročnější s oporou a pomocí dospělého
 3. Komunikativní – průběžně rozšiřuje slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci
 4. Sociální a personální – ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje, v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla, je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat kompromisy
 5. Činnostní a občanské – spolupodílí se na společných rozhodnutích, přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti, dodržuje dohodnutá pravidla, přizpůsobí se jim

DÍLČÍ CÍLE :

–          Rozvoj a užívání všech smyslů

–          Osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody

–          Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností

–          Rozvoj tvořivosti

–          Rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění i prožívání

–          Seznamování se s pravidly chování ve vztahu k druhému

–          Rozvoj kooperativních dovedností

–          Seznamování se se světem lidí, kultury a umění

–          Vytváření povědomí o mezilidských morálních hodnotách, poznávání pravidel společenského sociokulturního prostředí

14

OČEKÁVANÉ KONKRETIZOVANÉ VÝSTUPY :

–          Přizpůsobí či provede jednoduchý pohyb podle vzorů či pokynů, pohybuje se dynamicky, drží rytmus

–          Drží správně tužku, vede stopu tužky při kresbě, napodobí základní geometrické obrazce a různé tvary

–          Kreslí, maluje, modeluje, stříhá, lepí, vytváří objekty z přírodních i umělých materiálů

–          Pečuje o osobní hygienu, samostatně zvládá pravidelné běžné denní úkony

–          Zná a dodržuje základní pravidla chování na chodníku a na ulici, ví, jak se vyhnout nebezpečí, brání se projevům násilí

–          Spontánně vypráví zážitky ze sledování pohádek, vyslovuje správně hlásky, mluví zřetelně, gramaticky správně

–          Rozpozná odlišnosti v detailech (vyhledat a doplnit chybějící část – puzzle)

–          Zapamatuje si krátké říkanky, rozpočítadla, jednoduché básničky, písničky a reprodukuje je, přijme jednoduchou dramatickou úlohu

–          Tvořivě využívá přírodní i ostatní materiály při pracovních a výtvarných činnostech, experimentuje s materiály, poznává a využívá výrazové možnosti

–          Napodobuje základní geometrické tvary a znaky (čára, vlnovka, kruh, čtverec….)

–          Rozlišuje roční období (jaro, léto, podzim, zima)

–          Rozpozná geometrické tvary – čtverec, kruh, obdélník, trojúhelník. Rozumí a používá základní pojmy označující velikost/hmotnost

–          Verbalizuje myšlenkové pochody, přemýšlí nahlas, popisuje, jak problém či situaci řešit. Přichází s vlastními nápady, projevuje zájem o nové věci, odliší hru od systematické činnosti

–          Samostatně splní jednoduchý úkol, poradí si v běžné a opakující se situaci, cítí ze své samostatnosti uspokojení, respektuje a přijímá přirozenou autoritu dospělých

–          Reaguje přiměřeně dané situaci, odhaduje na co stačí, uvědomí si, co mu nejde

–          Projevuje se citlivě k živým bytostem, přírodě i věcem, pomáhá druhým

–          Rozlišuje vhodnost oslovování – tykání, vykání

–          Spolupracuje při hrách a aktivitách nejrůznějšího zaměření, využívá neverbální komunikaci (úsměv, gesta, řeč těla)

–          Všímá si, co si druhý přeje či potřebuje, chápe, že každý je jiný

–          Umí se ve styku s ostatními pozdravit, poprosit, poděkovat, rozloučit se

–          Orientuje se v rolích a pravidlech různých společenských skupin (rodina, škola) a umí jim přizpůsobit své chování

–          Pozorně poslouchá a sleduje se zájmem uměleckou produkci, vyjádří své prožitky

–          Zajímá se, co se v okolí děje, všímá si změn, proměny komentuje

15

Integrovaný blok – CO NÁM VYPRÁVĚLA SNĚHOVÁ VLOČKA

Charakteristika :

Zaměřujeme se na pozorování a pojmenování změn a jevů v zimním období. Předškolní děti připravujeme k zápisu do ZŠ.

 

KOMPETENCE :

 1. K učení – klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje, chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí
 2. K řešení problémů – všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí, přirozenou motivací k řešení problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem
 3. Komunikativní – průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím
 4. Sociální a personální – uvědomuje si práva druhých, učí se je hájit a respektovat, chápe, že všichni lidé mají stejnou hodnotu
 5. Činnostní a občanské – chápe, že zájem o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost a podnikavost jsou přínosem a že naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost a nízká aktivita mají svoje nepříznivé důsledky

DÍLČÍ CÍLE :

–          Uvědomění si vlastního těla

–          Rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky, ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí

–          Rozvoj užívání všech smyslů

–          Rozvoj komunikativních dovedností – verbálních i neverbálních a kultivovaného projevu

–          Posilování přirozených poznávacích citů

–          Rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit

–          Osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem

–          Rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních

–          Vytváření prosociálních postojů

–          Rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám

16

OČEKÁVANÉ KONKRETIZOVANÉ VÝSTUPY :

–          Doprovází pohyb zpěvem

–          Pracuje se stavebnicemi, skládankami (staví z kostek, navléká korálky, skládá mozaiky, zaváže kličku)

–          Samostatně se obléká, svléká, obouvá, zapíná knoflíky, zipy, zaváže tkaničky

–          Pojmenuje viditelné části těla včetně některých dílčích částí

–          Má poznatky o narození, růstu těla a jeho základních proměnách

–          Zná většinu slov a výrazů běžně používaných v prostředí dítěte

–          Rozliší tvary předmětů, základní geometrické tvary, základní barvy, barvy složené a vlastnosti objektů (lesk, hladkost)

–          Pamatuje a vybaví si prožité pocity viděné i slyšené

–          Dokreslí chybějící části na obrázku, sestaví celek z částí, vytvoří jednoduchý model, tvoří dle vlastní představy, navrhne řešení, experimentuje s výtvarnými technikami

–          Pozná napsané své jméno, podepíše se tiskacím písmem

–          Rozlišuje vpravo/vlevo na vlastním těle

–          Porovná a uspořádá předměty dle stanoveného pravidla, pozná, co do skupiny nepatří, třídí předměty minimálně podle jednoho kritéria (barva, tvar, materiál…)

–          Projevuje zájem o poznání číslic a písmen

–          Přijímá drobný neúspěch, umí přijmout sdělení o případných nedostatcích, je schopné se z něho poučit

–          Respektuje dospělého, komunikuje s ním vhodným způsobem

–          Vyhledává partnera pro hru, domlouvá se, rozděluje a mění herní pole, hru rozvíjí

–          K mladšímu, slabšímu či postiženému dítěti se chová citlivě a ohleduplně, porozumí běžným projevům emocí a nálad

–          Chápe podstatu hry a její pravidla, dodržuje je, nepodvádí, umí prohrávat

–          Vnímá odlišnosti mezi dětmi a podle toho přizpůsobuje své přístupy, navazuje s dětmi vztahy

–          Vyjadřuje se zpěvem, hrou na jednoduché nástroje, hudebně-pohybovou činností

–          Rozumí běžným okolnostem a dějům, jevům a situacím

–          Ví, že se stále něco děje, že všechno kolem plyne, vyvíjí se a proměňuje

–          Zná, co je škodlivé a nebezpečné i neovlivnitelné (přírodní katastrofy), vít, že příroda a člověk se vzájemně ovlivňují, že každý může svým chováním působit na životní prostředí

17

 

Integrovaný blok – CO SE PŘIHODILO V ZIMNÍM KRÁLOVSTVÍ

Charakteristika :

Cílem je osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí a osobní pohody.

 

KOMPETENCE :

 1. K učení – soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a používá přitom jednoduchých pojmů, znaků, symbolů
 2. K řešení problémů – řeší problémy na základě bezprostřední zkušenosti, postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, experimentuje, spontánně vymýšlí nová řešení, hledá různé možnosti a varianty, využívá dosavadní zkušenosti, fantazii a představivost
 3. Komunikativní – dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady
 4. Sociální a personální – dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná nevhodné chování, vnímá nespravedlnost, agresivitu, ubližování a lhostejnost
 5. Činnostní a občanské – má základní dětskou představu o tom, co je v souladu se základními lidskými hodnotami a co je v rozporu, snaží se podle toho chovat

DÍLČÍ CÍLE :

–          Osvojení si poznatků o těle a zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě

–          Rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky, ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí

–          Uvědomění si vlastního těla

–          Rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních, vytváření pojmů, mluvního projevu

–          Rozvoj tvořivosti

–          Rozvoj schopnosti sebeovládání

–          Vytváření a posilování prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu)

–          Rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních

–          Poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření

–          Seznamování se světem lidí, kultury a umění

–          Vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách

–          Vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, živou i neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí

–          Rozvoj schopností přizpůsobit se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám

 

18

OČEKÁVANÉ KONKRETIZOVANÉ VÝSTUPY :

 

–          Pohybuje se koordinovaně a jistě a to i v různém přírodním terénu

–          Zvládá výtvarné činnosti

–          Postará se o své osobní věci, hračky, pomůcky, udržovat pořádek, zvládat jednoduché úklidové práce

–          Zná základní zásady zdravého životního stylu a o faktorech poškozujících zdraví vč. návykových látek

–          Dodržuje pravidla konverzace a společenského kontaktu – řečovou kázeň, dorozumí se verbálně i nonverbálně, sleduje a zachycuje hlavní myšlenku příběhu, vyslechnutý příběh převypráví, předá vzkaz, chápe jednoduché vtipy a hádanky, pozná slova rýmující se, najde slova protikladného významu, rozkládá slova na slabiky, zná, že se lidé dorozumívají různými jazyky a že je možno se je učit

–          Rozlišuje hmatem vlastnosti předmětu, určí tvar, materiál, počet, velikost

–          Zapamatuje si různé zvuky, uplatňuje postřeh a rychlost

–          Využívá tvůrčí a výtvarné techniky k výzdobě prostředí, improvizuje a hledá náhradní řešení

–          Sleduje očima v různých směrech, jmenuje objekty po směru sledování

–          Rozlišuje a používá základní prostorové pojmy, orientuje se v časových údajích

–          Jednoduchý problém vyřeší samostatně nebo ve spolupráci s kamarády, vymýšlí alternativní řešení

–          Snaží se uplatnit své přání, obhájit svůj názor, umí kooperovat, dohodne se s ostatními, požádá o pomoc a radu

–          To co prožívá, umí vyjádřit slovně, výtvarně, pohybově, mimikou

–          Brání se projevům násilí jiného dítěte, rozlišuje společensky nežádoucí chování, pojmenuje povahové vlastnosti, cítí se plnohodnotným členem skupiny

–          Všímá si kulturních památek kolem sebe, zobrazuje objekty reálné i fantazijní různými výtvarnými výrazovými prostředky

–          Chápe základní pravidla chování pro chodce

–          Ctí oslavy narozenin, svátků, slavností

–          Všímá si nepořádku a škod, dbát na pořádek a čistotu, starat se o rostliny, chápe význam třídění odpadu, chrání přírodu

19

Integrovaný blok – ŤUKY, ŤUK, JARO VOLÁ Z POLÍ, LUK

Charakteristika :

Cílem je přiblížit dětem lidové tradice a zvyky masopustu a velikonočních svátků, oslava jara, zrození života ve všech jeho formách.

 

KOMPETENCE :

 1. K učení – soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a používá přitom jednoduchých pojmů, znaků, symbolů
 2. K řešení problémů –chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, ale že jejich včasné a uvážlivé řešení je naopak výhodou, uvědomuje si, že svou aktivitou a iniciativou může situaci ovlivnit
 3. Komunikativní – v běžných situacích komunikuje bez zábran s dětmi i dospělými
 4. Sociální a personální – napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí
 5. Činnostní a občanské – ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm podílí a že je může ovlivnit

DÍLČÍ CÍLE :

–          Rozvoj fyzické a psychické zdatnosti

–          Rozvoj a užívání všech smyslů

–          Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností

–          Rozvoj komunikativních dovedností a kultivovaného projevu

–          Vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu o učení

–          Rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání

–          Seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému

–          Rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních

–          Rozvoj kooperativních dovedností

–          Rozvoj společenského i estetického vkusu

–          Rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí

–          Seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije a vytváření pozitivního vztahu k němu

–          Vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách

–          Rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám

20

OČEKÁVANÉ KONKRETIZOVANÉ VÝSTUPY :

–          Užívá různé pomůcky k pohybu

–          Drží správně tužku, vede stopu tužky při kresbě, napodobí základní geometrické obrazce a různé tvary

–          Pojmenuje viditelné části těla včetně některých dílčích částí

–          Postará se o své osobní věci, o hračky a pomůcky

–          Dorozumí se verbálně i nonverbálně

–          Zaregistruje změny ve svém okolí

–          Záměrně si pamatuje a vybaví si prožité příjemné i nepříjemné pocity

–          Spolupracuje při hrách a aktivitách nejrůznějšího zaměření, využívá neverbální komunikaci (úsměv, gesta, řeč těla)

–          Obrací se na dospělého o pomoc, radu atd., nabídne pomoc

–          Umí ve styku s dětmi i dospělými pozdravit, poprosit, požádat, poděkovat, rozloučit se, vyslechnout sdělení, střídat se v komunikaci

–          Chápe funkci rodiny a jejich členů

–          Vyjádří a zhodnotí prožitky

–          Orientuje se ve školním prostředí, vyzná se v blízkém okolí

–          Zajímá se, co se v okolí děje, všímá si změn ve svém okolí, proměny komentuje

–          Přizpůsobí své oblečení při změnách počasí

–          Uvědomuje si, že člověk a příroda se navzájem ovlivňují, že každý může svým chováním působit na životní prostředí

 

21

Integrovaný blok – JEN SI DĚTI VŠIMNĚTE, CO JE KRÁSY NA SVĚTĚ

Charakteristika :

Cílem je zprostředkovat dítěti vědomosti o živé a neživé přírodě, její důležitosti pro náš život. Postupně dojde k vědomí, že na této Zemi nejsme sami, že existují různé národy, kultury, jazyky. Společně objevíme rozmanitá povolání, zjistíme, jak je důležitá pro náš život orientace v čase.

 

KOMPETENCE :

 1. K učení – dítě klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje
 2. K řešení problémů – dítě při řešení myšlenkových i praktických problémů užívá logických matematických i empirických postupů
 3. Komunikativní – dítě dovede využít komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává
 4. Sociální a personální – dítě se ve skupině dovede prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje
 5. Činnostní a občanské – dítě chápe, že zájem o to, co se kolem něho děje, činorodost, pracovitost a podnikavost jsou přínosem a že naopak lhostejnost, nevšímavost a pohodlnost mají svoje nepříznivé důsledky

DÍLČÍ CÍLE :

–          Vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu

–          Uvědomění si vlastního těla

–          Rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé a jemné motoriky

–          Rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních i produktivních

–          Posilování přirozených poznávacích citů

–          Poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě

–          Ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými

–          Vytváření prosociálních postojů

–          Seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž žije

–          Vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře a umění, rozvoj dovedností umožňujících tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat

–          Osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí a k ochraně dítěte před jeho nebezpečnými vlivy

–          Pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit

22

OČEKÁVANÉ KONKRETIZOVANÉ VÝSTUPY :

–          Postaví se zpříma a udrží správné držení těla po dobu vnější kontroly

–          Upřednostňuje užívání pravé či levé ruky při kreslení či v jiných činnostech, kde se preference ruky uplatňuje

–          Ví, jak se vyhnout nebezpečí

–          Uposlechne pokynu dospělého a řídí se jím

–          Tvořivě využívá přírodní i ostatní materiály při pracovních a výtvarných činnostech, experimentuje s materiály

–          Respektuje dospělého, uposlechne jeho pokynu a řídí se jím, komunikuje s dospělým vhodným způsobem

–          Porozumí běžným projevům emocí a nálad

–          Zachází šetrně s vlastními a cizími pomůckami, hračkami, knížkami, věcmi denní potřeby

–          Reaguje na sociální kontakty druhých dětí otevřeně a zařazuje se mezi ně pomocí sociálně úspěšných strategií

–          Pozorně poslouchá a sleduje se zájmem uměleckou produkci

–          Uvědomuje si, že jak svět přírody, tak i svět lidí je na různých částech naší planety různorodý a pestrý a ne vždy šťastný

–          Ctí oslavy narozenin, svátků, slavností

–          Všímá si nepořádku a škod, dbá o pořádek a čistotu, stará se o rostliny

23

Integrovaný blok – ZA SEDMERO HORAMI, ZA SEDMERO ŘEKAMI

Charakteristika :

Cílem je podporovat dítě v rozvoji intelektu, řeči a jazyka, poznávacích procesů a sebevyjádření.

 

KOMPETENCE :

 1. K učení – dítě se učí nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje
 2. K řešení problémů – dítě si všímá dění i problémů v bezprostředním okolí
 3. Komunikativní – dítě se domlouvá gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu i funkci
 4. Sociální a personální – dítě se spolupodílí na společných rozhodnutích
 5. Činnostní a občanské – dítě má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení

 

DÍLČÍ CÍLE :

–          Osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí

–          Vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu

–          Osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální

–          Vytváření základů pro práci s informacemi

–          Rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit

–          Seznamování se s pravidly chování ve vztahu k druhému

–          Rozvoj kooperativních dovedností

–          Rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte, rozvoj schopnosti projevovat se autenticky

–          Vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách

–          Rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách

–          Rozvoj schopností přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám

–          Vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí

 

24

OČEKÁVANÉ KONKRETIZOVANÉ VÝSTUPY :

–          Udržuje pořádek, zvládá jednoduché úklidové práce

–          Zná a dodržuje základní pravidla chování na chodníku a na ulici

–          Umí kreslit, malovat, modelovat, vytrhávat, stříhat, lepit, vytvářet objekty z přírodních i umělých materiálů

–          Rozpozná geometrické tvary

–          Samostatně splní jednoduché úkoly, poradí si v běžné a opakující se situaci

–          Přiměřeně reaguje ve známých situacích, umí se zklidnit, ovládnout se, potlačí projev agrese

–          Navazuje kontakty s dospělými

–          Aktivně komunikuje s ostatními dětmi

–          Všímá si, co si druhý přeje či potřebuje

–          Chápe podstatu hry a její pravidla, dodržuje pravidla her a jiných činností, hraje spravedlivě, nepodvádí, umí prohrávat

–          Orientuje se v rolích a pravidlech různých společenských skupin

–          Vnímá odlišnosti mezi dětmi a podle toho přizpůsobuje svoje přístupy

–          Spoluvytváří pohodu prostředí

–          Má poznatky z nejrůznějších oblastí života a poznání v rozsahu podle toho, s čím se v praxi setkává, co kolem sebe vidí, co prožívá, co mu bylo zprostředkováno či vysvětleno

–          Zná, co je škodlivé a nebezpečné i neovlivnitelné, co může ohrožovat zdravé životní prostředí

25

7. DÍLČÍ PROGRAMY A PROJEKTY

 

PODZIMNÍ DÝŇOVÁNÍ  – společná akce pro rodiče a děti, při které ve školce dlabeme dýně, vyřezáváme je, zdobíme dalšími přírodninami a aranžujeme je ve školce i na venkovních prostorách.

VÁNOČNÍ DÍLNA A BESÍDKA – společné posezení a vánoční tvoření dětí a rodičů u vánočního stromečku, předvedení nacvičeného vánočního pásma dětmi.

KARNEVAL V MŠ – karnevalový rej organizují všechny třídy společně, děti si užijí dopoledne plné tancování, her a soutěží v maskách.

VYNÁŠENÍ MORANY – loučení se zimou, děti všech tříd společně s učitelkami vynášejí Moranu a háží ji do řeky. Akce se mohou účastnit i rodiče.

VELIKONOČNÍ JARMARK – ve spolupráci s rodičovským sdružením připravíme velikonoční prodejní výstavu dětských prací, kterou mohou obohatit svými výrobky i rodiče.

PÁLENÍ ČARODĚJNIC – společná akce rodičů a dětí, soutěže, opékání špekáčků, pálení čarodějnice. Program je obohacený vystoupením hudební kapely a možností projížďky na ponících.

SVÁTEK MATEK – připravujeme besídku pro maminky ke svátku.

VÝLET – u příležitosti Dne dětí pořádáme společný výlet.

ZAHRADNÍ SLAVNOST – rozloučení se školáky prostřednictvím zábavného odpoledne pro rodiče a děti, jehož součástí je pasování předškoláků na školáky.

 

OSTATNÍ PROGRAM MŠ :

PLAVÁNÍ – organizujeme ve spolupráci s plaveckou školou

DIVADLA, KONCERTY, VÝSTAVY – každý měsíc organizujeme pro děti kulturní akci (viz. Plán kulturních akcí)

ANGLIČTINA – ORGANIZUJEME VE SPOLUPRÁCI S JAZYKOVOU ŠKOLOU

 

NADSTANDARDNÍ SLUŽBY – jsou poskytovány za úplatu, vedou je učitelky MŠ mimo svůj úvazek. Jedná se o kroužky :

–          Výtvarný

–          Sportovní

–          Hudebně-pohybový

–          Edukativně-stimulační skupiny

26

8. VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

RVP pro PV je důležitým dokumentem pro práci a přípravu i dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí mimořádně nadanými.

I naše škola je připravena poskytnout těmto dětem individuální péči ve spolupráci se školskými poradenskými zařízeními. Nejčastěji se setkáváme s diagnózou logopedických vad, kterou řešíme ve spolupráci s logopedickou klinikou LOGO s.r.o., popř. doporučíme rodičům návštěvu dalších logopedických zařízení. Pokud rodiče hledají odbornou pomoc v oblasti výchovy a vzdělávání svých dětí, mohou požádat o poradenskou službu v pedagogicko-psychologických poradnách a speciálně-pedagogických centrech. Na tyto jim rádi poskytneme kontakty.

U dětí mimořádně nadaných postupujeme ve spolupráci s rodiči a PPP podle individuálního plánu s možností náročnějších a specifických činností s doporučením na specializované odborníky.

27

9. EVALUACE – SYSTÉM HODNOCENÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍHO     PROCESU

Evaluace je proces neustálého vyhodnocování dat a údajů, které charakterizují kvalitu a efektivnost vzdělávání a jeho výsledků. Získané poznatky poskytují pedagogům zpětnou vazbu o kvalitě práce, kterou poté využívají k optimalizaci a zlepšování vzdělávacího procesu i vzdělávacích podmínek.

PŘEDMĚT EVALUACE :

Podmínky psychosociální – vyváženost spontánních a řízených činností, životospráva

            Prostředky :    pozorování, kontrolní vstupy, rozhovory s rodiči

            Časový plán :  průběžně

            Kdo :                učitelky, ředitelka

Soulad pedagogické práce se ŠVP pro PV – kvalita mezilidských vztahů na všech úrovních

Prostředky :     pozorování, kontrolní vstupy, diskuze učitelek, rozhovory s rodiči, vnitřní informační systém, vzájemná komunikace na všech úrovních

Časový plán :   průběžně

Kdo :                učitelky, ředitelka

Nabídka činností a příležitostí – podpora rozvoje dětí, stejné podmínky pro všechny

            Prostředky :    nabídka tematických celků

            Časový plán :  po ukončení tematického celku

            Kdo :                učitelky

Péče o děti s odkladem školní docházky

Prostředky :     portfolio, analýza práce dětí, diagnostika, kontrola plnění doporučení PPP, pozorování, kontrolní vstupy

Časový plán :   průběžně, čtvrtletní hodnocení

Kdo :                učitelky

Přehled o rozvoji dětí

Prostředky :    pozorování, rozhovory s rodiči, portfolia, diagnostika

            Časový plán :  průběžně, 3x ročně

            Kdo :                učitelky

28

10. PŘÍLOHY

PRAVIDLA SOUŽITÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE

–          Při příchodu se přivítat, při odchodu se rozloučit s učitelkou

–          Neodcházet ze třídy bez domluvy s učitelkou

–          Neběhat ve třídě mezi stoly

–          Dodržovat hygienu

–          Uklízet po sobě, neničit hru, výrobky a stavbu ostatním dětem

–          Nekřičet, nepoužívat nevhodná slova

–          Neubližovat ostatním, omluvit se za nesprávné chování

–          Používat slova – děkuji, prosím, promiň

–          Umět požádat o pomoc, pomáhat, kde je třeba

–          Nebrat věci ostatním dětem, domluvit střídání hraček, nerušit ostatní děti při hře

–          Dokončit započatou práci

PRAVIDLA SOUŽITÍ PRO DOSPĚLÉ

–          Vzájemný respekt, důvěra, spolehlivost, ochota naslouchat

PRÁVA A POVINNOSTI DĚTÍ

–          Individuálně uspokojovat své tělesné potřeby

–          Vykonávat samostatně činnosti související se sebeobsluhou

–          Postupně se naučit oblékat, vědět, které oblečení je do třídy, ven, domů

–          Sám se obsloužit u jídla

–          Užívat celé prostředí třídy na základě předem domluvených pravidel

–          Rozhodnout se, zda se bude účastnit nabízených činností

–          Vyjádřit svůj názor, naslouchat názorům jiných, hledat řešení

–          Podílet se na vytváření a respektování společných pravidel soužití

PRÁVA A POVINNOSTI RODIČŮ

–          Být seznámen se Školním řádem a respektovat ho

–          Znát a respektovat pravidla soužití, která ve škole platí

–          Podílet se na vytváření společných programů, zapojovat se do života školy

–          Spolupracovat s učitelkou

–          Účastnit se vybraných akcí školy

–          Konzultovat s učitelkou svého dítěte potřebné poznatky, domlouvat se na společných řešeních a postupech jeho individuální výchovy, vyjadřovat své názory, návrhy dalších možností