evidenční číslo: Ř  2013

 

 

Mateřská škola Brno, Proškovo nám.6, příspěvková organizace

 

 

Řád – ŠKOLNÍ ŘÁD

 

 

 

Účinnost od:  1. 9. 2016

 

 

 

 

 

ŠKOLNÍ   ŘÁD

 

                                                                            

 

 

 

 

 

 

Jméno:                            Datum:             Podpis:

 

Vydala:                             Renata Dohnalová                       30.8.2013

ředitelka mateřské školy

 

 

 

 

 

Určeno pro vnitřní potřebu Mateřské školy Brno, Proškovo nám.6,  příspěvkové organizace

 

V souladu se zněním zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění, v souladu s vyhláškou č. 14/2005 Sb., ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb., o  předškolním vzdělávání a dalších předpisů v platném znění vydávám Školní řád  Mateřské školy Brno, Proškovo nám. 6, příspěvkové organizace.

 

 

A. Práva a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců a pravidla

     vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky

 a) dítě má právo:

 • na hru, odpočinek, svobodnou volbu činností i zdánlivou nečinnost a soukromí
 • být respektováno jako jedinec ve společnosti (slušné zacházení, právo na přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny, respektování jeho majetku).
 • na uspokojování svých individuálních fyzických, psychických a sociálních potřeb
 • na vzdělávání, právo rozvíjet všechny své schopnosti a nadání
 • na harmonický rozvoj v souladu se svým věkem a individuálními potřebami, schopnostmi a možnostmi
 • podílet se na vytváření společných pravidel, spolupodílet se na plánování programu třídy

 

b) povinnosti dítěte

 • postupně pod vlivem působení rodiny a školy se dítě učí respektovat pravidla a zvykat na povinnosti odpovídající jeho věku a stupni vývoje
 • respektovat pokyny dospělých, především ty, které se týkají bezpečnosti a ochrany života a zdraví jeho i všech ostatních

 c) práva zákonných zástupců dětí

 • zákonní zástupci mají právo na informace o vzdělávání dítěte, konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkou nebo ředitelkou školy
 • na diskrétnost a ochranu informací týkajících se jejich osobního a rodinného života
 • využívat denního provozu mateřské školy dle potřeb rodiny i dítěte
 • v případě potřeby být – po dohodě s učitelkou – přítomni výchovným činnostem ve třídě
 • projevit připomínky k provozu MŠ ředitelce školy nebo učitelce
 • přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu školy
 • zapojit se do Klubu rodičů, jeho práce a zde předkládat a obhajovat potřeby a zájmy ostatních rodičů a dětí
 • požádat o individuální úpravu pravidel stanovených ve školním řádu MŠ

d) povinnosti zákonných zástupců dětí

 • respektovat řád školy a její provoz
 • zajistit, aby dítě řádně docházelo do mateřské školy
 • neúčast dítěte při vzdělávání ve škole včas a řádně omlouvat
 • pravidelně a včas hradit úplatu za vzdělávání a za školní stravování
 • na vyzvání ředitelky školy se osobně účastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte
 • informovat školu o zdraví a zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na dítě i okolí a průběh vzdělávání
 • oznamovat veškeré údaje o změnách v osobních datech dítěte i vašich (zdravotní pojišťovna, telefonní čísla rodičů, změna bydliště, …).

 

B. Organizace, provoz a vnitřní režim školy

 

 • název školy:         Mateřská škola Brno, Proškovo nám.6, příspěvková organizace
 • adresa:                  Proškovo nám.6, 614 00 Brno
 • tel.:                       545 230 527    mobil: 606 763 114 (ředitelka)
 • e-mail:                  msproskovo.nam@volny.cz, msproskovo.nam@seznam.cz
 • organizační členění:         mateřská škola zajišťuje celodenní provoz, kapacita školy je 75 dětí,

organizačně je rozdělena na dvě věkově smíšené třídy (Včeličky, Broučci) a jednu předškolní třídu (Mravenečci)

 

Personální obsazení

viz webové stránky – zaměstnanci

 

 • provozní doba:     6:30  – 16:30 hod

 

Školní rok

Školní rok začíná 1.září (dle vnitroresortního předpisu MŠMT může být první den posunut na jiné

datum) a končí 31.srpna následujícího kalendářního roku; organizace prázdninového provozu v červenci a srpnu se stanovuje po projednání a v dohodě se zřizovatelem.

 

Evidence dětí

 • Pro školní matriku (evidence dětí) je vydán Evidenční list dítěte, v něm je uvedeno především: jméno a příjmení dítěte, datum narození, rodné číslo, státní občanství a místo trvalého pobytu, dále jména a příjmení zákonných zástupců, místo jejich trvalého pobytu, adresa pro doručování písemností a telefonické spojení na rodiče v průběhu dne, datum zahájení vzdělávání, zdravotní pojišťovna dítěte, potvrzení o zdravotním stavu dítěte a potvrzení o pravidelném očkování.
 • Rodiče ihned oznámí ředitelce školy každou změnu ve výše uvedených údajích.
 • Informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, pro oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

Přijetí k předškolnímu vzdělávání

Ředitelka školy stanoví v dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok. Termín přijímacího řízení zveřejní na budově školy a v okolí školy; tyto údaje jsou uvedeny i v místním časopise Zpravodaj.

Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní, nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

O přijetí (nepřijetí) dítěte rozhoduje ředitelka školy ve správním řízení; písemné rozhodnutí doručí žadatelům do vlastních rukou.

Při přijetí dítěte stanoví ředitelka školy po dohodě se zákonným zástupcem dítěte dny docházky a délku pobytu i způsob a rozsah stravování.

Dítě může být do mateřské školy přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku a to na uvolněné místo.

 

 

Ukončení předškolního vzdělávání

Ředitelka mateřské školy může – po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému

zástupci dítěte – rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání (§ 35 školského zákona),

jestliže:   a) se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního

vzdělávání po dobu delší než dva týdny

b) zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ

c) ukončení doporučí v průběhu zkušební doby dítěte lékař nebo školské poradenské

zařízení

d) zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v MŠ nebo úplatu

za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou jiný termín

úhrady

 

Odklad povinné školní docházky

Začátek povinné školní docházky odloží ředitel základní školy po předložení písemné žádosti

zákonného zástupce dítěte, která je doložena doporučujícím posouzením příslušného školského

poradenského zařízení nebo odborného lékaře. Zákonný zástupce předloží ředitelce mateřské školy rozhodnutí ředitele ZŠ o odkladu povinné školní docházky, kopie rozhodnutí zůstane uložena v dokumentaci mateřské školy.

 

Platby v mateřské škole podle § 123 č. 561/2004 Sb., (školský zákon) v platném znění

 

 1. Úplata za předškolní vzdělávání
 • Podle § 123 je stanoveno, že vzdělávání v mateřské škole lze poskytovat za úplatu.
 • Děti, které se vzdělávají ve třetím ročníku MŠ (tj. děti, které v období od 1. 9. do 31. 8. následujícího kalendářního roku dovršily nejvýše 6 let věku) mají předškolní vzdělávání bezúplatné (§ 123, odst. 2). Bezúplatné vzdělávání se vztahuje na 12 měsíců před nástupem do základní školy (zák. č. 472, kterým byl novelizován školský zákon č. 561/2004 Sb.). Děti s odkladem školní docházky opět platí !!
 • Základní částka je stanovena tak, že nesmí přesáhnout 50 % skutečných průměrných neinvestičních nákladů právnické osoby vykonávající činnost MŠ na dítě v uplynulém kalendářním roce s výjimkou výdajů krytých státním rozpočtem pro období od 1. září do 31. srpna a to ve stejné výši pro všechny děti prvního , druhého a čtvrtého  ročníku mateřské školy. Částka pro příslušné období je stanovena zvláštním předpisem.
 • Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče, a tuto skutečnost prokáže ředitelce mateřské školy (vyhláška č. 43/2006 – § 6 odst. 5).
 • Zákonní zástupci, kterých se týká osvobození, podají v mateřské škole žádost o osvobození na příslušném formuláři a prokáží tuto skutečnost každé čtvrtletí potvrzením o přiznání sociálního příplatku. O osvobození v konkrétních případech rozhoduje ředitelka mateřské školy (školský zákon č. 561/2004 Sb., § 164, odst. a).
 • Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná bezhotovostně převodem na účet MŠ č.ú. 27-7189220227/0100. Částku 500,-Kč/měsíc (částka je platná pro šk. rok 2013/2014) plaťte

vždy nejpozději do 12. v měsíci. Při platbě uvádějte správný variabilní symbol (číslo, které bylo vašemu dítěti přiděleno). Při uvedení špatného nebo žádného variabilního symbolu NELZE platbu identifikovat. Můžete být vedeni, jako dlužníci !!

 

 

2. Úplata za školní stravování dětí

 • Stravování dětí je zajišťováno dovozem stravy ze Školní jídelny Cihelní 1a, 614  00 Brno. Výše stravného je stanovena podle platných předpisů a cen potravin ve smlouvě o školním stravování.
 • Platbu za stravování je možné provádět: a/ bezhotovostním převodem do 10. dne v měsíci na účet ŠJ Cihelní – 42433621/0100.

 

 

Ceny stravného (platné k 1.9.2016):

 

děti 3 – 6 let                                 31,- Kč

přesnídávka       7,-

oběd                18,-

svačina              6,-

 

děti 7 let                                       35,- Kč

přesnídávka  8,-

oběd                20,-

svačina             7,-

 

Pouze první den neplánované nepřítomnosti dítěte nebo jeho nemoci si můžete stravu vyzvednout do jídlonosičů mezi 11.30 a 11.45 hod v MŠ (§ 4, odst. 9 vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování). Ve vašem vlastním zájmu odhlašujte (přihlašujte) ze (ke) stravování telefonicky v MŠ na tel č. 739823691 (do 10 hodin na následující den). V případě neodhlášení stravy hradíte veškeré náklady na přípravu stravy, včetně osobních a věcných nákladů!!!

 

Úplata za předškolní vzdělávání a stravování dítěte v mateřské škole jsou platby, které jsou

pro rodiče povinné; úplata za vzdělávání je nedílnou součástí rozpočtu mateřské školy.

Opakované neuhrazení těchto plateb v mateřské škole je považováno za závažné porušení

provozu mateřské školy a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky

dítěte do mateřské školy (školský zákon č. 561/2004 Sb., § 35, odst. 1 d).

 

 

 

Vnitřní režim

       Organizace dne – orientační časové členění

06.30     –                       společné scházení dětí ze všech tříd v přízemí tř. Mravenečci, hry a činnosti

podle   volby   dětí

07.00 –               po nástupu učitelek z ostatních tříd odchází děti do svých tříd, kde probíhají

hry a činnosti podle volby dětí, individuální, skupinové i kolektivní řízené

činnosti s dětmi podle plánu učitelek, pohybové aktivity

08.30 –  9.00     děti ve všech svých třídách průběžně svačí

09.30 –  9.45     příprava na pobyt venku-všechny třídy

09.45 – 11.45    pobyt venku,

návrat, převlékání, hygiena, příprava na oběd,

11:45 – 12.15    oběd

děti průběžně odcházejí z jídelny, provádějí hygienu, WC

12.30                           odchod dětí, které jdou po obědě domů

12.30 – 12.45    převlékání, ukládání na lehátka, poslech písniček, relaxační hudby, čtení

(poslech) pohádky, odpočinek dětí

13:30                           nespící děti vstanou ke klidné činnosti u stolečků (hry, puzzle, skládanky,

kreslení, pracovní listy, hlavolamy, společenské hry, předškolní děti

pracovní listy, výukové programy na PC, grafomotorika, individuální úkoly

týkající se přípravy na školu)

14.15     –                       postupné vstávání spících dětí, hygiena, pohybová aktivita, protahovací

cvičení dle potřeby dětí

14.30 – 15.00  hygiena, svačina

15.00 – 16.30  odpolední zájmové činnosti, individuální práce s dětmi průběžné rozcházení

dětí domů

 

 

 

 

 • Mateřská škola je v provozu od 6.30 do 16.30 hodin se zajištěným školním stravováním dětí; rodiče využívají celodenní provoz školy podle potřeby rodiny.
 • Vstup do budovy je rodičům umožněn pomocí čipů a rodiče se musí řídit pokyny ředitelky při předávání: nevpouštět do šatny cizí osoby, neotvírat nikomu ani na klepání na dveře, okamžitě informovat zaměstnance školy o případném vstupu cizí osoby do budovy školy
 • Stáváte se spoluzodpovědni za ochranu bezpečí vašich dětí, majetku dětí a školy.
 • Ranní příchod je z důvodů pedagogických, hygienicko-provozních a bezpečnostních je vhodný do 8.30 hod. Prosíme, aby se děti (samostatně) za Vašeho dohledu převlékaly do hracího oděvu, uložily si oblečení i boty, poté je osobně přivedete pí. učitelce do třídy. Ze školy odcházejí děti s vámi nebo vámi pověřenými zástupci (opět si je vyzvednete ve třídě). Při odchodu ze školy se s dětmi z důvodů zajištění jejich bezpečnosti nezdržujete v prostoru školy ani na školní zahradě, nedovolte, aby si bez vašeho svolení samy otevíraly vchodové dveře a vybíhaly z budovy.
 • Rodiče řádně omlouvají své děti osobně nebo telefonicky, v případě dlouhodobé nepřítomnosti je nutná písemná omluva (formulář pro ohlášení delší nepřítomnosti si rodiče vyzvednou u učitelky ve třídě). Při náhlé nepřítomnosti či onemocnění dítěte je možné vyzvednout si stravu ve škole pouze první den od 11.30 do 11:45 hod, na ostatní dny si vyřídí odhlášení ze stravy buď telefonicky na č. 545 230 527 nebo písemně v sešitu stravování v šatně školy.

 

Informační systém

 • Důležitá sdělení, informace o připravovaných akcích v MŠ a další jsou vždy včas oznamovány na nástěnkách v šatně nebo v chodbě školy. Doporučujeme rodičům tyto informace pravidelně sledovat.
 • O dětech, jejich individuálních potřebách, aktuálních problémech, společných postupech při výchově, o dění v MŠ si můžeme vzájemně popovídat:

a)         při každodenním příchodu nebo odchodu dětí

b)        na schůzce dohodnuté s učitelkou nebo ředitelkou školy

c)         na rodičovských schůzkách

d)        Prosíme vás všechny, abyste NIKDY nenechávali případné problémy nesdělené a neřešené! Vždy se dá včas vše vyřešit k oboustranné spokojenosti. Děkujeme.

 

 

Oblékání dětí

K pohodě dětí přispějete oblečením přizpůsobeným ročnímu období a počasí; dávejte, prosím, dětem:

do třídy – tričko, lehké hrací kalhoty v pase na gumu, sukýnku nebo zástěrku, ponožky, v zimě punčocháče

papuče šněrování (zásadně nenosit pantofle!!!), malým dětem

nechávejte v igelitovém sáčku náhradní spodní prádlo a ponožky, v zimě také

punčocháče

pro pobyt venku – po celý rok  je vhodná tepláková souprava, pevná uzavřená sportovní obuv, v deštivém počasí holínky, v zimním období oteplovačky, kombinézy nebo nepromokavé kalhoty; na výlety batůžek s pláštěnkou, PET lahví (0,3-0,5l) s nápojem,

s dětmi chodíme ven za každého počasí – kromě většího mrazu (pod –10oC), náledí, silného větru, velkého deště, mlhy a inverze

Nedávejte dětem do školy deštníky – ve skupině dětí se stává nebezpečným nástrojem!!!

                       na odpolední odpočinek – pyžamo (podepsané)

 

V zájmu svých dětí řádně podepisujte VŠECHNY ČÁSTI oblečení a obuvi, včetně ponožek, rukavic, punčocháčů a průběžně dohlédněte na jejich čistotu. Společně s dětmi udržujte pořádek a oblečení dětí ukládejte do skříněk a košíku tak, jak jsou k tomu vedené učitelkami. Nenechávejte ve skříňkách zbytečně mnoho oděvů, není na ně místo a dítě se v tom nevyzná.

Věříme, že se nám společně podaří zajistit pěkné, příjemné a pohodové prostředí pro pobyt dětí

a vzájemné setkávání nás všech. Za pochopení a spolupráci vám srdečně děkujeme.

 

 

 

C. Bezpečnost a ochrana zdraví dětí

 • Pracovníci školy jsou povinni přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů.
 • Učitelky zajišťují a odpovídají za bezpečnost a ochranu zdraví dětí od doby, kdy je převezmou od rodičů nebo jimi pověřených zástupců až do doby, kdy je opět rodičům (zástupcům) předají. Pokud se rodiče nechají zastupovat jinou osobou, oznámí písemně tuto informaci vedení MŠ (je možné využít formulář školy pro celoroční zmocnění osob).

Učitelky poskytují dětem nezbytné informace a pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při všech činnostech a v každém prostředí. Mateřská škola vede evidenci úrazů dětí.

 • Rodiče předávají dítě do MŠ zcela zdravé. Vyskytne-li se u dítěte nebo v rodině infekční onemocnění, rodiče tuto skutečnost neprodleně ohlásí mateřské škole.
 • Při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v MŠ (teplota, zvracení, bolesti břicha, vyrážka apod.) jsou rodiče telefonicky ihned informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče o dítě.
 • Učitelka má v závažných případech právo požadovat od rodičů dítěte lékařské potvrzení o ukončení nemoci dítěte a souhlas lékaře s jeho návratem do kolektivu dětí.
 • Mateřská škola a její okolí je výhradně nekuřáckým prostorem, proto platí v budově školy a na pozemku školy zákaz kouření.
 • Z důvodů zajištění bezpečnosti a hygieny rovněž platí zákaz vodění psů na pozemek školy, včetně jejich přivazování k plotu nebo zábradlí před vchodem do školy a u silnice.
 • Rodiče mají přísný zákaz vpouštět do budovy neznámé osoby, ať uvádí jakýkoliv důvod ke vstupu; požádají neznámé osoby, ať se spojí pomocí domácího telefonu s ředitelkou nebo službu konající učitelkou (provozní pracovnicí) a dohodnou si vstup do budovy.
 • Rodiče nedávají dětem s sebou předměty (včetně deštníku), které by mohly způsobit poranění dítěti samému nebo při neopatrném zacházení někomu druhému. Děti do MŠ nenosí šperky ani hračky z domova (pokud se nedomluví s učitelkami jinak).
 • Do šaten MŠ není dovoleno příjezd s kočárky, mohou zůstat v chodbě MŠ.
 • Při odchodu ze školy se rodiče s dětmi nezdržují v prostoru budovy ani na pozemku školy.

 

 

D. Majetek školy

Všichni zaměstnanci školy vedou děti k šetrnému zacházení s věcmi a zařízením školy (dveře, šatnový nábytek, nábytek, hračky a pomůcky, hygienické zařízení, …), snaží se dětem vysvětlovat, aby se neplýtvalo vodou, jídlem, výtvarným a jiným materiálem. Rovněž je vedou k tomu, aby vždy a všude kolem sebe udržovali čistotu a pořádek – už od vstupu na pozemek školy a vstupu do budovy (nešlapat po kytičkách, neodhazovat odpadky, čistit si obuv, …

Prosíme rodiče, aby v tomto směru výchovně působili na děti poučováním i vlastním příkladem ve

škole i domácím prostředí.

 

E. PARTNEŘI A SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE

– rodiče

– Úřad městské části Brno – Maloměřice a Obřany

– Magistrát města Brna

– Krajský úřad Jihomoravského kraje

– Pedagogicko – psychologická poradna

– Krajská hygieická stanice

– Základní škola Hamry 12

– mateřská škola Cihelní 1a

 

F. Závěrečná ustanovení

Školní řád je závazný pro všechny zaměstnance a rodičovskou veřejnost.

Je vydán na dobu neurčitou s možností změn a dodatků a nabývá platnosti dne 1. 9. 2012. Je k dispozici všem rodičům.

Rodiče svým podpisem na jmenném seznamu stvrzují, že byli se školním řádem Mateřské školy Brno, Proškovo nám 6 seznámeni.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracovala ředitelka školy Renata Dohnalová

Projednáno na provozní a pedagogické poradě 28.8.20113

Nabývá účinnost dnem 1.9.2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně dne 28. 8. 2013                                                                                            Renata Dohnalová

ředitelka školy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

989