Mateřská škola Brno, Proškovo nám. 6,  příspěvková organizace                 

            

Řád    –    Organizační řád

 


Vydání č.: 1                         Účinnost od: 1.9.2013                                                     

 

 

 

 

Organizační řád mateřské školy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jméno:                                     Datum:                  Podpis:

 

Zpracovala:                             Renata Dohnalová                        srpen 2013

    ředitelka mateřské školy

 

 

 

 

 

 

Určeno pro vnitřní potřebu Mateřské školy Brno, Proškovo nám. 6, příspěvkové organizace

 

A.    Úvodní ustanovení

 

 

 • Organizační řád je vypracován na základě zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (Zákoník práce), 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění a v souladu se schválenou zřizovací listinou a s přihlédnutím k místním podmínkám školy.
 • Organizační řád Mateřské školy Brno, Proškovo nám. 6, příspěvková organizace (dále jen škola) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků školy.

 

B.     Všeobecná část

 

1.      Postavení a poslání mateřské školy

 

 • Mateřská škola byla zřízena jako příspěvková organizace se samostatnou právní subjektivitou dne 1. 1. 2001 zřizovací listinou, kterou schválilo Zastupitelstvo městské části Brno- Maloměřice a Obřany.
 • Mateřská škola je do sítě škol, předškolních a školských zařízení zařazena takto:

název školy:                     Mateřská škola Brno,Proškovo nám.6  

sídlo:                                Proškovo nám. 6/150

      právní forma organizace: příspěvková organizace

 • Škola hospodaří v rámci svého rozpočtu s rozpočtovými prostředky stanovenými zřizovatelem.
 • Krajský úřad poskytuje škole finanční prostředky na platy a náhrady platů, na odměny za pracovní pohotovost, odměny za práci vykonanou podle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a odstupné, na náklady na zvláštním způsobem stanovené odvody do sociálních a zdravotních fondů a ostatní náklady vyplývající z pracovně-právních vztahů.
 • Základním posláním školy je zajišťovat všestrannou péči dětem předškolního věku v návaznosti na výchovu dětí v rodině a v součinnosti s rodinou. MŠ zabezpečuje předškolní výchovu a vzdělání v rozsahu obecně závazných předpisů v oblasti předškolních zařízení. Podporuje zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj dítěte a vytváří optimální podmínky pro jeho individuální osobnostní rozvoj a základní předpoklady celoživotního vzdělávání.
 • Stravování žáků a zaměstnanců školy je zajišťováno dovozem stravy ze Školní jídelny Cihelní 1a, 614 00 Brno.

 

2.      Organizační schéma školy

 

Pracovníky školy jsou ředitelka školy, pedagogické pracovnice a správní zaměstnanci.

Mzdová účetní a účetní školy je zajištěna smluvně.

 

 

 

 

 

 

Ředitelka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.      Všeobecná práva a povinnosti pracovníků, odpovědnost:

 

 • Práva a povinnosti zaměstnanců jsou dány zákoníkem práce a předpisy jej provádějícími,

zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zákonem  č.563 / 2004 Sb., o pedagogických pracovnících

 • Pracovním řádem pro pedagogické pracovníky a ostatní pracovníky škol a školských zařízení, dalšími předpisy a pokyny MŠMT, vnitřními předpisy školy, pracovními náplněmi podle jednotlivých profesí.
 • Mzdové podmínky zaměstnanců školy stanoví právní předpisy; především Zákoník práce

 

Zaměstnanci školy jsou povinni:

 • řídit se příkazy a pokyny ředitelky školy (v době dlouhodobé nepřítomnosti její zástupkyně)
 • dodržovat pracovní kázeň, plně využívat pracovní dobu (jsou na začátku pracovní doby připraveni k práci na svém pracovišti a odcházejí z něho až po skončení pracovní doby, příchod a odchod zapisují do knihy docházky)
 • dodržovat předpisy bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, protipožární předpisy
 • chránit majetek školy, řádně zacházet s inventářem školy a se svěřenými prostředky, podávat návrhy na zlepšení a vybavení školy
 • nevynášet z objektu školy předměty inventáře školy a nepoužívat je k osobním účelům, telefon školy používat jen ke služebním účelům
 • nezdržovat se bez vědomí ředitelky v objektu MŠ mimo pracovní dobu
 • obdržet za svoji vykonanou práci mzdu podle platných předpisů a ujednání
 • ohlašovat ředitelce všechny změny v osobních poměrech a jiné údaje mající význam pro sociální a zdravotní pojištění a daň ze mzdy
 • seznámit se s organizačním řádem, Pracovním řádem, školským zákonem 561/2004 Sb., v platném znění, vyhl. 14 / 2005 Sb.,  o předškolním vzdělávání v platném znění
 • vnitřními předpisy školy

 

Ředitelka školy:

 • je statutárním orgánem školy
 • řídí a kontroluje veškerou činnost školy, odpovídá za pedagogické i hospodářské výsledky
 • jedná a podepisuje ve všech záležitostech jménem školy;
 • při výkonu své funkce je oprávněna písemně pověřit pracovníky školy, aby činili vymezené právní úkony jménem školy a další úkoly vyplývající z jiných právních předpisů, pečuje o dodržování smluvní, finanční, rozpočtové a evidenční kázně
 • rozhoduje o majetku a ostatních prostředcích, svěřených škole, o hlavních otázkách hospodaření, personální a mzdové politiky, hospodaření s FKSP a zajišťuje účinné využívání prostředků hmotné zainteresovanosti k diferencovanému odměňování pracovníků podle výsledků jejich práce
 • rozhoduje o vzniku, změně a ukončení pracovního poměru pracovníků MŠ, stanovuje pracovní náplně a rozvržení pracovní doby (rozpis služeb)
 • řídí a kontroluje ostatní pracovníky školy a koordinuje jejich práci; koordinace se uskutečňuje zejména prostřednictvím přímého řízení a pravidelných pracovních porad
 • odpovídá za pedagogickou a odbornou úroveň školy, usměrňuje základní směr koncepce školy, odpovídá za vedení předepsané dokumentace, pečuje o odborný růst a pracovní podmínky všech pracovníků
 • schvaluje všechny dokumenty a materiály, které tvoří výstupy ze školy
 • schvaluje organizační strukturu školy a plán pracovníků jednotlivých útvarů, rozhoduje o záležitostech školy, které si vyhradila v rámci své pravomoci, odpovídá za plnění úkolů civilní obrany a bezpečnosti ochrany zdraví při práci;plánuje, organizuje, koordinuje a kontroluje úkoly a opatření,směřující k zabezpečení činnosti školy v této oblasti.
 • odpovídá za BOZP, PO a ochranu životního prostředí.

 

Zástupkyně ředitelky školy (není statutární zástupce)         

 • zastupuje ředitelku a jedná jménem školy v době její  nepřítomnosti na základě zvláštního pověření k provádění úkonů dle konkrétních pokynů ředitelky

 

Učitelé, provozní zaměstnanci:

viz  Pracovní náplně 

4.      Organizační a řídící normy

 

Škola se při své činnosti řídí i vnitřními organizačními a řídícími předpisy:

 • Organizačním řádem
 • Provozním řádem
 • Koncepcí školy
 • Rámcovým a Školním vzdělávacím programem
 • dalšími vnitřními předpisy

5.      Dokumentace školy

Dokumentace školy je vedena v souladu s požadavky školských předpisů. Seznam povinné dokumentace je každoročně aktualizován ve Věstníku MŠMT.

rozhodnutí o zařazení do sítě škol                

přehled výchovné práce                                

přehled o docházce                                       

evidenční list pro děti v mateřské škole       

potvrzení o odkladu školní docházky

záznam o školním úraze-těžký a smrtelný/ostatní    

kniha úrazů dětí i dospělých                         

protokoly a záznamy o provedených kontrolách     

přihlášky a rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ

Požární kniha

            požární řád

personální a hospodářské evidence bezprostředně související s provozem školy

ostatní pedagogická a provozní dokumentace

 

 

 

 1. C.    Správa  a  řízení

 

 

1.      Strategie řízení

 • Základní metodou řízení je přímý styk s pracovníky.
 • Kompetence pracovníků jsou stanoveny v pracovních náplních a pověření.

 

 1. 2.      Finanční řízení

Úkoly spojené s finančním řízením zajišťuje ředitelka (příp.zástupkyně – viz pověření).

Přípravu podkladů pro účetní agendu a podkladů pro mzdy zajišťuje ředitelka.

Zpracovávání mzdové agendy – zajištěno smluvně se mzdovou (viz uzavřená smlouva)   Zpracovávání účetní agendy- zajištěno smluvně (viz uzavřená smlouva)

3.      Personální řízení a oceňování práce

 • Personální agendu vede v plném rozsahu ředitelka školy.
 • Noví pracovníci jsou zpravidla vyhledávání výběrovým řízením
 • Přijímání nových pracovníků zajišťuje administrativně ředitelka školy.
 • Sledování platových postupů a nároků pracovníků zajišťuje ředitelka školy ve spolupráci se mzdovou účetní.

 

 1. 4.      Řízení výchovy a vzdělávání

Organizace výchovného a vzdělávacího procesu se řídí platnými školskými předpisy a vnitřním řádem školy.

 

5.      Evidence majetku, účetní evidence

 • O nákupu hmotných prostředků rozhoduje ředitelka na základě potřeb provozu školy
 • Vstupní evidenci nově pořízeného majetku provádí ředitelka školy
 • Za ochranu evidovaného majetku odpovídají všichni zaměstnanci školy
 • Movitý majetek investičního charakteru podléhá účetním odpisům podle § 28 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění : tzn., že naše příspěvková organizace provádí účetní odpisy movitého majetku investičního charakteru nakoupeného po 1. 1. 2003 s pořizovací cenou nad 40.000,- Kč (odpisová doba 4 roky)
 • Účetní evidence se provádí dle směrnice o oběhu účetních dokladů.

6.      Všeobecná údržba

Školnice provádí drobné opravy a úpravy, informuje ředitelku o závadách. Školnice dohlíží na dodržování rozsahu sjednaných zakázek

Ředitelka sjednává s firmami a pracovníky provedení větších oprav, kontroluje provedení těchto prací.

7.      Externí vztahy

 • Ve styku s veřejností reprezentuje školu především ředitelka.
 • Ve styku s rodiči žáků jednají jménem školy rovněž učitelky školy, stravování projednává i pracovnice výdejny jídla.
 • Rozsah zmocnění pro jednání jménem školy v externích vztazích je stanoven v pracovních náplních pracovníků a ve zvláštním pověření.
 • Zaměstnanci mají přístup k ředitelce denně mimo dobu její přímé výchovné práce u dětí.
 • Záležitosti, které nesnesou odkladu a vyžadují zásahu ředitelky, nebo hrozí-li nebezpečí z prodlení, je třeba vyřídit okamžitě.
 • Ustanovení výše uvedených bodů platí i pro styk s rodiči a ostatní veřejností.

8.      Komunikační systém

 

 1. 9.      Informační systém
 • Informace vstupující do školy přichází k ředitelce.
 • Ředitelka rozhodne, komu bude informace poskytnuta, případně kdo záležitost nebo její část zpracuje.
 • Informace, které opouští školu jako oficiální stanovisko školy, musí být podepsány ředitelkou, neodkladné informace v době nepřítomnosti ředitelky podepisuje zástupkyně.
 • Informace, které jsou potřebné pro větší počet pracovníků, se zveřejňují písemně nebo na pedagogické radě.

 

 1. 10.  Ostatní činnosti všeobecné správy a řízení

Učitelky zajišťují propagaci školy, evidují docházku a průměrnou docházku dětí, provádí drobné nákupy pro potřeby školy, pomáhají s inventarizací majetku.

 

 1. 11.  Dozor na děti

Učitelky odpovídají za bezpečnost dětí po celou dobu pobytu ve škole, a to od doby převzetí dětí do jejich předání zákonnému zástupci dítěte nebo jemu pověřené osobě, organizačně zajišťují plánované akce pro děti.

12.  Závěrečná ustanovení

Porušení jednotlivých ustanovení této směrnice bude považováno za porušení pracovní kázně s příslušnými pracovně-právními postihy.

 

 

 

 

 

V Brně, srpen 2013                                                               Renata Dohnalová                                                                                                                   ředitelka školy