2

Program naší školky

Škola je trojtřídní s kapacitou 75 dětí. Děti jsou přijímány od 3 let do 7 let dle stanovených kritérií. Třídy jsou věkově homogenní – rozděleny na třídu Včeličky, Broučci a Mravenečci, což jsou ti nejstarší na škole. Naplněnost je 25 dětí na třídu.
Pro děti ze třídy Mravenečků jsou každoročně připraveny edukativně stimulační skupiny s účastí rodičů, což velmi přispívá k bezproblémovému nástupu do ZŠ.
Každá třída má zpracovaný svůj třídní vzdělávací program, který odpovídá věkovému složení třídy a jsou v něm uplatňovány prvky prožitkového a kooperativního učení.
Při ranním i odpoledním scházení dětí v jedné třídě, pobytu venku a různých kulturních akcích mají děti možnost se nenásilně seznámit s chováním k mladším kamarádům, naučit se ohleduplnosti a toleranci.
Atmosféru důvěry a bezpečí podtrhuje zařazování komunitního kruhu – 1x týdně.
K zabezpečení fyzické a psychické pohody dětí a vytvoření dobrých podmínek pro jejich optimální vývoj nám pomáhají ještě i jiné formy práce jako např. vycházky, exkurze, experimentování, tvořivá dramatika, využívání běžných životních situací.
Jak na naší školce pracujeme:
Naším cílem je vést děti ke zdravému způsobu života, poskytnout jim optimální prostředí pro učení a vývoj. Chceme, aby dítě, které odchází z mateřské školy bylo maximálně rozvinuto na základě svých možností a zájmů a to po stránce tělesné, psychické, sociální, aby mohlo prožít plnohodnotný a smysluplný život na demokratických principech.

Učitelka
– jako kvalifikovaný odborník je průvodcem dítěte na cestě poznávání a učení, snaží se být pro děti příkladem a kamarádem je důsledná
– dbá na dodržování pravidel
– spolupracuje s kolegyní na třídě
– jednotně působí na dětisnaží se o neustálé zvyšování kvalifikace a rozšiřování poznatků v oblasti
– pedagogické a psychologické navštěvováním různých kurzů a seminářů dalšího vzdělávání

Naše třídy
– děti jsou rozděleny do tří tříd podle věku, dvě třídy jsou částečně smíšené,
– jednu třídu navštěvují nejstarší děti
– kriteriem pro zařazení do třídy je věk dítěte

Tělesná pohoda a volný pohyb
– cíleně napomáhá ochraně a posilování organismu dítěte, nabízíme příležitosti k volnému pohybu
– děti mají denně možnost využívat ve třídách různé tělovýchovné nářadí a náčiní
– udržujeme optimální teplotu ve třídách, dostatečně větráme
– zahrada umožňuje dostatečný pohyb i využívání dalších pomůcek

Stravování a zdravá výživa
– pestrá nabídka stravy, odpovídající současnému poznání o tom, jaká výživa nám prospívá
– děti mají po celý den k dispozici ovocné čaje
– samy se obsluhují při svačinách i obědech
– pomáhají při prostírání stolu

Rytmický řád života a dne
– naplňuje potřebu svobody a potřebu řádu, což je nezbytné pro pocit bezpečí předškolního dítěte

Spontánní hra
– vytváření prostoru a poskytování přiměřeného času pro hru, která je nejpřirozenějším způsobem seberealizace předškolního dítěte
– ve třídách jsou vytvořeny „ herní kouty“ ,které mohou děti využívat podle vlastního výběru
– hračky jsou funkční a podnětné, volně přístupné v otevřených skříňkách
– podporujeme kooperativní učení
– výrobky vzniklé při hrách vystavujeme ve třídách i v šatnách

Podnětné věcné prostředí
– možnost výběru a snadný přístup k hráčkám, pomůckám a materiálům umístěným v zorném poli dětí, přiměřená výzdoba upřednostňující přírodní materiály a práce dětí
– třídy jsou prostorné, uvážlivě členěné tak, aby poskytly dětem dostatek volné plochy k pohybu i koutky pro hru a soukromí, všechny jsou vybaveny novým nábytkem
– sociální zařízení umožňují samostatné používání podle potřeb dětí,ale i paní učitelky mohou na děti dohlížet oknem ze třídy

Bezpečné sociální prostředí
– rozvíjení partnerských vztahů na základě úcty mezi všemi – dětmi, učitelkami, ostatními zaměstnanci a rodiči
– s dětmi si vytváříme pravidla soužití a společně dbáme na jejich dodržování
– ve školce se vytváří přátelská a pohodová atmosféru , snažíme se předcházet stresovým situacím

Partnerské vztahy s rodiči
– rozvíjení společenství mateřské školy a rodiny formou kontaktů, otevřenost školy vůči rodičům, umožnění přímé účasti rodičů ve výchovně vzdělávacím procesu
– při škole pracuje Klubem rodičů Maloměřice, z.s.
– společně se setkáváme při akcích pro děti
– výpomoc rodičů škole – materiální, drobné opravy, brigády na zahradě
– spolupráce MŠ se Základní školou
– snaha o součinnost se základní školou a tím vytváření podmínek pro nestresující plynulý přechod dětí z MŠ do ZŠ
– spolupracujeme se Základní školou Hamry – vzájemná komunikace pedagogů
– návštěvy předškoláků v ZŠ – seznámení s prostředím
– setkání na společných akcích – např. dýňování, pasování předškoláků aj.

Začlenění mateřské školy do života obce
– aktivní účast na dění v obci, přispívání k jejímu kulturnímu životu
– vystoupení dětí v Klubu důchodců na Den matek, na Vánoce atd.
– návštěva Domu pokojného stáří Betánie
– účast na Mikulášském rozsvícení vánočního stromku v MČ