Sociálně právní ochrana dětí

Orgán sociálně – právní ochrany dětí ÚMČ Brno-Maloměřice a Obřany je tu pro děti

Cílová skupina: Děti – mladiství – jejich rodina

OSPOD zabezpečuje:

výkon kolizního opatrovnictví v občansko-právních soudních řízeních ve věcech nezletilých dětí ( úprava rodičovské odpovědnosti, stanovení, úprava výživného na nezletilé děti, určování a popírání otcovství, majetkové otázky nezl. dětí, dědictví apod.)

syndrom týraného, zanedbávaného a zneužívaného dítěte

– domácí násilí

nedostatečnou péči rodičů a jiných osob zodpovědných za výchovu, ukládání a realizaci výchovných opatření

výchovné problémy nezletilých dětí a mladistvých (trestnou činnost dětí a mladistvých, přestupkové jednání dětí, děti s poruchami chování, záškoláctví, zneužívání návykových látek, prostituce apod.)

– kontrolu výkonu ústavní výchovy a jiné mimo rodinné péče

sociálně – právní poradenství

KONTAKT

Úřad městské části Brno-Maloměřice a Obřany

Selská 66, 614 00 Brno

www.malomerice.cz

2.NP – dveře číslo 11,12

tel. 545 423 931 – vedoucí OSPOD

tel. 545 423 932 – pracovnice OSPOD

Místní příslušnost OSPOD se řídí trvalým bydlištěm nezletilého dítěte.